مزیتهای حذف یارانه

Iran Newspaper - - News - شهرام معینی اقتصاددان

در اقتصاد ایران طیف وسیعی از یارانه پرداخت میشــود که اصلیترین آن یارانههایی اســت که در بخــش انرژی وجــود دارد. پایین بودن قیمت حاملهــای انرژی در دهههای اخیر باعث شــده اســت تا میــزان مصرف آن با رشــد چشــمگیری همراه شود. برهمین اســاس حتی ایجــاد صنایع مختلف نیز بر اســاس همیــن نرخ پایین انــرژی روی صنایع انرژی بر و پرمصرف بنا شده است. بنابراین زمانی که قیمت حاملهای انرژی واقعی شــود در ابتدا بــه ایــن کمک میکنــد تا میزان مصرف و شــدت مصــرف انرژی در کشــور منطقی شــود. در واقع وجــود یارانه در اقتصــاد ایران موجب شــده اســت تــا قیمتهای نســبی کارکــرد خــود را از دســت بدهد و جامعــه پرمصرفی داشــته باشــیم. این درحالی اســت کــه میتوان از مابهالتفــ­اوت آن برای ســرمایهگذ­اری و افزایــش بهره وری انرژی استفاده کنیم.

چندیــن دهــه از توزیــع یارانههــا­ی کالن در حــوزه انرژی و ســایر حوزههــا میگذرد و اقتصاد خود را با این قیمتها و شــرایط تنظیم کرده است. بهطوری که زندگی اکثر افراد عادی نیز با آن گره خورده و منطبــق اســت. بنابرایــن برنامــه حــذف یارانههای پنهــان انرژی بهطــور قطع بــا مقاومــت و رفتارهــای بازدارنده زیــادی در جامعه مواجه خواهد شــد و به راحتی و آسانی ممکن نیست و راه دشواری پیش روی دولت و سیاستگذارا­ن است.

درهمین راستا میتوان از راهکاری برای حذف بخشی از یارانهها ماننــد یارانه حاملهای انرژی بویژه بنزین اســتفاده کرد. درصورتی کــه قیمت بنزیــن در مبدأ فوب منطقه افزایش یابــد و مابهالتفاو­ت نرخ فعلی و آتی میان خانوارهای ایرانی توزیع شــود، این مقاومت یــا رفتارهــای بازدارنــد­ه از بیــن مــیرود ضمن ایــن که زمینــه برای اصــالح مصرف حاملهای انــرژی نیز فراهم میشــود. البته دراین راهــکار دیگــر درآمــدی برای دولــت باقــی نمیماند ولی بــه بهبود بهره وری کمک میکند.

بهتریــن زمان برای اصــالح و حذف یارانههای انــرژی هنگامی اســت که اقتصاد ایران رشد پایداری داشته باشد و به تدریج سهم ایــن یارانههــا در اقتصاد و زندگی مردم کاهــش یابد. بدین ترتیب راحتتر میتوان این یارانهها را که ســالها بر دوش اقتصاد ایران سنگینی میکند حذف کرد.

در چند دهه اخیر روی ضرورت اصالح یارانهها تأکید میشود و اجرای آن را متوجه دولت میدانند در صورتی که این راه دشواری است که نیازمند یک عزم ملی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.