نرخ بیکاری۵۲ استان کاهشی شد

همزمان با افزایش نرخ مشارکت اقتصادی در تابستان

Iran Newspaper - - News -

گــروه اقتصــادی / پــس از کاهــش شــتاب تورم(ســطح عمومــی قیمــت کاال و خدمــات)؛ تازهتریــن گــزارش مرکــز آمار حکایــت از آن دارد کــه نــرخ بیکاری پس از یک روند صعــودی دوباره رو به کاهش گذاشــته اســت. درحالی که در فصل بهار امســال، همراه بــا افت نرخ بیــکاری نرخ مشارکت اقتصادی نیز نیم درصد کاهش یافته بــود، در تازهترین آمــاری که در نرخ بیــکاری در فصــل تابســتان اعالم شــده، نــرخ بیکاری کاهش یافته و از ســوی دیگر نرخ مشارکت اقتصادی نیز افزایش یافته اســت. ایــن روند نشــان میدهــد که افت نــرخ بیکاری تداوم خواهد داشــت. عالوه برایــن یکــی از ویژگیهــای نــرخ بیــکاری تابســتان امسال، تغییر مبنای محاسبه از جمعیــت 10 ســاله و بیشــتر به جمعیت 15 ســاله و بیشتر اســت. طبق توضیحات مرکز آمار ایران، براســاس بررسیهای به عمل آمــده، بهدلیل تحــوالت اجتماعی صورت گرفته در زمینه ســن ورود به بازار کاردرسالها­یاخیردرکشو­رهایمختلف حداقــل ســن 15 ســال، بــرای بررســی شاخصهایکلی­دیبازارکار­درنظرگرفته شده اســت که بهدلیل تحوالت مشابه در کشورمان، از این پس شاخصهای عمده بازار کار کشور براساس جمعیت 15 ساله و بیشتر محاسبه و ارائه میشود.

طبــق گــزارش مرکــز آمــار ایــران، در تابســتان امســال نرخ بیــکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر 10.5 درصد است.بررسی رونــد تغییرات نــرخ بیکاری حاکــی از آن اســت که این شــاخص، نســبت به فصل مشابه در سال گذشته، 1.8 درصد کاهش یافتــه اســت. براســاس ایــن نتایــج، نرخ بیــکاری در بین زنان نســبت به مــردان و در نقاط شــهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

در تابســتان بــه میــزان 44.9 درصــد جمعیــت 15 ســاله و بیشتــر از نظــر اقتصادی فعــال بودهاند، یعنــی در گروه شــاغالن یا بیکاران قرار گرفتهاند. بررسی تغییرات نرخ مشــارکت اقتصادی حاکی از آن اســت کــه این نرخ نســبت به فصل مشــابه در ســال قبــل (تابســتان ‪0.2 )97‬ درصد افزایش داشته است. ■ اشتغالزایی­448هزارنفر­ی

در فاصلــه تابســتان ســال گذشــته و امسال 844 هزار نفر به جمعیت شاغالن کشــور افــزوده شــده اســت. جمعیــت شــاغالن 15 ســاله و بیشــتر در این فصل 24 میلیون و 751 هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشــابه ســال قبل 844 هزار نفر افزایش داشته است. ■ بیکاریجوان­انکمترشد

نــرخ بیــکاری جوانــان 15 تا 24 ســاله حاکی از آن است که 26.1 درصد از فعاالن این گروه ســنی در تابستان بیکار بودهاند. بررســی تغییــرات فصلــی نــرخ بیــکاری این افراد نشــان میدهد، این نرخ نسبت به فصل مشــابه در ســال قبــل 1.1 درصد کاهش یافته است.

بررســی نــرخ بیــکاری جوانــان 18 تــا 35 ساله نیز نشان میدهد که در تابستان امســال، 17.9 درصــد از جمعیــت فعال این گروه سنی بیکار بودهاند. این درحالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشــان میدهــد این نرخ نســبت به تابســتان 79، بــه میــزان 2 درصد کاهش یافتهاست.

بررسی نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشــتر فارغالتحصی­ــل آمــوزش عالی، نشــان میدهد 17.2 درصــد از جمعیت فعال فارغالتحصی­ل آموزش عالی بیکار بودهانــد. ایــن نــرخ در بیــن زنان نســبت بــه مردان و در نقاط روســتایی نســبت به نقاط شــهری بیشــتر بوده اســت. بررسی رونــد تغییــرات این نرخ حاکــی از کاهش 1.7 درصدی در تابستان 1398 نسبت به فصل مشابه سال قبل است.

در تابســتان 1398 ســهم جمعیــت بیکار فارغالتحصی­ــل آموزش عالی از کل بیــکاران 43.8 درصــد بــوده اســت. ایــن ســهم در بین زنان نســبت به مردان و در نقاط شــهری نســبت بــه نقاط روســتایی باالتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشــان میدهد که نسبت به فصل مشابه ســال قبــل 4.3 درصــد افزایــش داشــته است.

در تابســتان 1398 ســهم جمعیــت شــاغل فارغالتحصی­ــل آمــوزش عالی از کل شــاغالن 24.7 درصد بوده است. این ســهم در بین زنان نســبت به مردان و در نقاط شــهری نســبت بــه نقاط روســتایی باالتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشــان میدهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.9 درصد افزایش داشته است. ■ اشتغالناقص­8.8درصد

بررسیسهماش­تغالناقصجم­عیت 15 ســاله و بیشتر نشــان میدهــد که در تابســتان امســال 8.8 درصــد جمعیــت شــاغل، بــه دالیــل اقتصــادی (فصــل غیــرکاری، رکــود کاری، پیدا نکــردن کار با ســاعت بیشتر و…) کمتر از 44 ســاعت در هفتــه کار کرده و آمــاده برای انجام کار اضافــی بودهانــد. ایــن در حالی اســت که 40.7 درصد از شاغالن 15 ساله و بیشتر، 49 ساعت و بیشتر در هفته کار کردهاند. ■ بیکاری جمعیت 10 سالهها و بیشتر یک دهمدرصدکمت­ر

مقایســه نــرخ بیــکاری جمعیــت 15 ســاله و بیشتر با 10 ساله و بیشتر نشان میدهــد که بیــکاری 10 ســالهها و بیشــتر یک دهم درصد کمتر است. بررسی نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر فصل تابستان گویای آن است که 10.4 درصد از جمعیت فعــال بیکار بودهاند و با نگاهی بــه نــرخ مشــارکت اقتصــادی ایــن گــروه ســنی مالحظه میشــود کــه 40.8 درصد از جمعیــت 10 ســاله و بیشتــر از نظــر اقتصادیفعا­لبودهاند. ■ خدماتدرصدر

بررسی اشــتغال در بخشهای عمده فعالیــت اقتصــادی نشــان میدهــد کــه بخــش خدمات با 49.1 درصد بیشترین سهم اشــتغال را به خود اختصاص داده اســت. در مراتــب بعــدی، بخشهــای صنعــت بــا 32 و کشــاورزی بــا 19 درصد قرار دارد. ســهم شاغالن بخش کشاورزی در تابستان 1398 نسبت به فصل مشابه ســال قبــل 0.1 درصــد و ســهم شــاغالن بخش صنعت 0.5 درصد افزایش داشته است، در حالی که از سهم شاغالن بخش خدمات 0.4 درصد کاسته شده است. ■ نرخبیکاری5­2استانکاهش­یافت

در تابســتان امســال از 31 استان کشور نرخ بیکاری 25 اســتان کشــور در مقایسه با تابســتان ســال گذشــته کاهــش یافته و بدین ترتیب تنها نرخ بیکاری در 6 استان افزایش یافته است. براساس این گزارش، اســتانهای اردبیل، ســمنان، کردســتان، لرســتان، هرمزگان و یزد تنها استانهایی هســتند که نرخ بیکاری آنها رشــد داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.