گارانتی‌ب ‌یگارانتی

گزارش «ایران» از واردات لوازم خانگی بدون پشتیبانی صمت: بزودی مشکل خدمات پس از فروش حل میشود

Iran Newspaper - - News - مرجان اسالمی فر خبرنگار

مصرفکنندگا­ن دربــاره وضعیت خدمات پــس از فــروش لــوازم خانگــی میگویند که خدمــات پــس از فــروش وعدهای اســت که فقط وعده میماند. وقتی لوازم خانگیتان خراب میشــود، چه کاری انجام میدهید؟ ســراغ نمایندگــی میرویــد یا بــه تعمیرکار محله خــود زنگ میزنیــد؟ برخیها هر دو مســیر را میروند و جواب «نه» میشــنوند. این افراد کســانی هســتند که قطعات لوازم خانگیشــان پیــدا نمیشــود یــا آنکه لــوازم خانگیشــان مربــوط بــه ســالهای بســیار دور اســت. هــر لــوازم خانگی کــه خریداری میشــود(تولید داخــل- وارداتــی) دو نــوع خدمــات دارد یــک گارانتی اســت که مدت آن محــدود و در زمــان نصــب کاال توســط نمایندگی به خریدار اعالم میشود.ًدر دوره گارانتی به غیر از استثناها که معموال نوسان برق است، هرگونه خرابی دستگاه مشمول گارانتی میشــود و شرکت فروشــنده کاال در قبال تعمیــر آن نباید پولــی را دریافت کند، جــز هزینه ایــاب و ذهــاب. در ایــن دوره، اگر دستگاهشمام­شکلجدیداشت­هباشد،طبق قانونمیتوا­نیدآنراعود­تدهید.اینروزها مدتزمانگار­انتیکاالبه­یکیازمشوقه­ای خرید تبدیل شــده است. هر کاالیی که زمان بیشــتری بــه خریــدار گارانتی بدهــد آن کاال خواهان بیشتری دارد، این در حالی است که در سالهای گذشته موقع خرید به این مورد توجه نمیشد. گروهی هم بدون وسواس از مدتزمانگار­انتیخریدمی­کنندوبرایآ­نها مهم برند، کارایی، شکل و شمایل کاال است. بیآنکهتوجه­کنندکه برندهایبرج­ستهبازار هماحتمالخر­ابیدارند. ■ افرادی که به گارانتی اعتقاد ندارند در شرایطی که برخیها مدت زمان گارانتی را پیش شرط خرید خود قرار دادند، برخی از افراد هیچ اعتقادی به گارانتی ندارند و موقع خرید حاضرنــد، پولی از قیمــت نهایی کاال کم شــود و به ازای آن هیچ خدمات گارانتی را دریافــت نکننــد. ایــن افــراد همانهایــی هســتند که تمایل بــه خریــد از بازارچههای مرزی چون بانه را دارند. گروهی دیگر هم به جهتآنکهدنب­الکاالیارز­انقیمتهستن­د سراغ کاالهای بدون گارانتی میروند. در این میان گروهی هم هستند که تجربه شکست خوردهای از گارانتی دارند، این افراد با وجود گارانتــی محصــول به هــزار دلیل و امــا و اگر شــرکت ارائه دهنــده خدمات نتوانســتن­د از گارانتیاست­فادهکنندلذ­ادرخریدهای­بعدی اینآپشنراا­زسبدخریدخو­دحذفمیکنند تاامکانصرف­هجوییپولیه­مداشتهباشن­د. ■ هندوانه دربسته در لوازم خانگی در بــازار لوازم خانگی و ســایر بازارهایی که به نوعی درگیــر مقوله خدمات پــس از فروش هســتند، بــه کاالی بــدون گارانتــی، هندوانه دربســته گفتــه میشــود. احتمال دارد شــما کاالیــی را بخرید و هیچ زمــان به گارانتی نیاز پیدا نکنید و گاهــی هم عکس این امر اتفاق میافتدوشما­ازکردهخودپ­شیمانمیشوی­د. ■ تعهدهایفرا­موششده یکنوعدیگرا­زخدماتشرکت­هایداخلی و واردکننــد­ه لــوازم خانگــی وجــود دارد کــه وارانتــی نــام دارد. در ایــن نــوع از خدمــات، قطعات مورد نیاز لوازم خانگی باید تأمین شــود. وقتــی روی یــک کاال دوره وارانتــی 15 سال اســت، یعنی شرکت عرضهکننده کاال متعهد است که در این دوره قطعات مورد نیاز را تأمین کند و اگر غیر از این اتفاق بیفتد، تخلف کرده است. کسانی که کاال با گارانتی و وارانتــی خریــداری کردند، توقع بیشــتری از شــرکت واردکننــد­ه و حتــی تولیدکننــ­ده داخلــی دارنــد، چرا که بــا این شــرط خرید کردند. طبق گزارشهای مردمی این روزها خیلــی از خریداران لــوازم خانگی با چالش گارانتــی و وارانتــی مواجه شــده انــد. آنها با آنکهمدتزما­نکمیازعمرد­ستگاهولواز­م خانگیشــان گذشــته نمیتواننــ­د خدمات گارانتی بگیرند، چرا که با این جمله مواجه میشوندکه«قطعهبهخاطر­تحریمموجود نیســت.» آنهایی هم کــه 5 الی 6 ســال آن وســیله را دارند این روزها بالتکیف هستند و بــرای تأمیــن قطعــه ســراغ بخشهــای مختلفمیرون­د. ■ گشتیم اما پیدا نشد مریــم ســال گذشــته از یکــی از برندهــای معروفخارجی­یخچالسایدخ­ریدهاست، دوهفتهپیشک­هیخچالآنخن­کنمیشد، بــه نمایندگــی زنــگ میزنــد، نمایندگــی در اســرع وقــت به منــزل مریم مــیرود اما میگویــد قطعــه مــورد نظــر فعــالً موجود نیست.بهویوعدهدا­دشدکهشایدت­ادوماه آینده امــکان واردات را پیدا کنند. بعد از آن این خانــم خانهدار با تعمیرات محله خود تمــاس میگیــرد و او هم حــرف نمایندگی را میزنــد. مریــم ناامید نمیشــود و ســراغ مراکز عرضه قطعه لــوازم خانگی میرود، ولی آن قطعه را پیدا نمیکند. از این دست مشــکالت برای خیلی از خانوادهها رخ داده استونمیدان­ندچهکاریبا­یدانجامدهن­د. ■ نمیتوانیمت­عمیرکنیم رضــا یکــی از تعمیــرکار­ان محلــه ولیعصر اســت. او میگوید که قطعات لوازم خانگی برندهــای پر فــروش در بازار موجود اســت البته احتمال دارد که یک قطعه نباشد ولی در برندهایــی که در خارج از کشــور معروف هستند و بهصورت محدود وارد کشور شدند کمبــود قطعه محرز اســت و هیــچ چارهای بــرای تعمیــر آنهــا وجــود نــدارد. اتحادیــه لــوازم خانگــی هم شــکایتهای متعددی از مردم دارد مبنی بر اینکه آنها نتوانســتن­د لــوازم خانگی خــود را تعمیر کننــد و اکنون یخچالشانتب­دیلبهکمدشد­هاست. ■ هیچسختگیری­نشد مرتضــی میــری رئیــس اتحادیــه لــوازم

خانگــی میگویــد: طــی ســالهای گذشــته بهصــورت بیرویه لوازم خانگی وارد کشــور شد، لوازم خانگی که شــرکت واردکننده آن اســم و رســمی نداشــت و برای آنها در ارائه خدمــات گارانتی هیچ ســختگیری نشــد. وی ادامــه داد که اگر دولت مانند ســالهای گذشــته ســختگیری میکرد و به هر فرد و مجموعــهای اجازه واردات لــوازم خانگی را نمــیداد، اکنــون در زمان تحریم با کمبود و نبودقطعهلو­ازمخانگیمو­اجهنمیشدیم. ■ تحریمبرایپ­رفروشهایوا­رداتینیست میــری با بیان اینکه وقتی یک کاال ضمانت 10 ســاله دارد، شــرکت واردکننــد­ه ملــزم به تأمین قطعه آن اســت. ایــن روزها وقتی به شــرکتها نامــه میزنیم که چــرا در تأمین قطعــه همــکاری نمیکنند، میگوینــد: به خاطر تحریم اســت. ســؤال ما این است که وقتی شما کاالیی را وارد کردید چرا قطعات آن را وارد نکردید و نسبت به تعهدات خود پایبندنبود­ید؟شرکتهایوار­داتیپرفروش کــه در ایــران خــط تولیــد زدنــد، میتواننــد قطعات لوازم خانگــی را با وجود تحریمها وارد کننــد. وی گفت که ســازمان حمایت و

سازمانتعزی­راتحکومتیب­ایداینمسأل­هرا بررسیکنند.گزارشاینتخ­لفهابهمراج­ع نظارتیداده­شدهاست. ■ 5 کاالی درخواستی رئیــس اتحادیه لــوازم خانگی بــا بیان اینکه یخچــال، لباسشــویی، ظرفشــویی، چــرخ گوشتوآبمیو­هگیریبیشتر­یندرخواستر­ا در تأمین قطعات پیدا کردند، اظهارداشت: در برندهایی که فروش زیاد داشــتند و حتی تولیــدات داخــل مشــکلی به لحــاظ تأمین قطعهوجودند­ارد،اماحدود5 برندمعروف دیگرکهبرای­خریدآنهاپو­لزیادیپردا­خت شــده اســت، امکان تأمین قطعه مورد نیاز خریداران را ندارند. این در حالی است که در زمان واردات باید این مهم پیگیری میشد. وی اذعــان داشــت: افــرادی کــه نتوانســتن­د قطعات اصلی را پیدا کنند، ســراغ قطعاتی رفتنــد کــه مربــوط به ســایر برندها اســت یا قطعاتیبادر­جهکیفیبسیا­رپاییناست. ■ مرتفع میشود، بزودی اعالم میشود یکمقاممسئو­لدروزارتصن­عت،معدن و تجارت که خواســت نامش عنوان نشــود، گفت:«درصددهستیم­تامشکالتمر­دمرا

حل کنیم و این امر از طریق تأمین قطعات موردنیازآن­هادنبالخوا­هدشد.» ■ ما فقط راوی هستیم محمدحسینغا­لمزادهیکیا­زفروشندگان لــوازم خانگــی در امین حضــور میگوید که برندهــای مختلفــی در بــازار لــوازم خانگی ایــران آمدنــد، از ایتالیــا و آلمــان گرفتــه تــا چیــن و ترکیه، اما در خیلــی از برندها اکنون خدمــات پس از فــروش نیســت. وی ادامه داد کــه مردم در خرید لوازم خانگی به ســه دستهتقسیمم­یشوند،گروهاول؛تنهادنبال برندهای خاص و یونیک وارداتی هســتند، گــروه دوم؛ دنبــال برندهــای ارزان قیمــت و بــه قول معروف فیــک و گروه آخر ســراغ برندهــای پرفــروش چه داخلــی و خارجی میرونــد. وی میگویــد افرادی کــه در زمره گروه اول و دوم هســتند این روزها متضرران بازار لوازم خانگی شــدند چرا که نمیتوانند خدماتپسازف­روشدریافتک­نند.ماتنها فروشنده هستیم و هیچ مسئولیتی در قبال کاال نداریــم. در حقیقت مــا راوی گفتههای شــرکتهای داخلــی و واردکننــد­ه در ارائــه خدماتهستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.