برندهای پرفروش کمک کنند

Iran Newspaper - - News -

با توجه به اینکه در ســالهای گذشــته واردات گســترده لوازم خانگی صورت گرفته و شرکتها هیچ تعهدی نسبت به ارائه گارانتی ندارند، بهتر است که دولت در یک سازوکار مشخص نسبت به ارائه خدمات برای آنها اقدام کند. برخی از کارشناسان توصیه میکنند که دولت از برندهای وارداتی پر فروش که در ایران خط تولید زدند بخواهد که قطعات سایر مجموعهها را تأمین کنند. شنیدهها حکایت از آن دارد که در جلسه اتحادیه لوازم خانگی با سازمان حمایت قرار شده برندهای داخلی و خارجی که فروششان در بازار زیاد است نسبت به تأمین قطعه راهکاریی اتخاذ کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.