کنگره سراسری ادبیات پایداری به هفتمین دوره رسید

Iran Newspaper - - News - مرجان قندی خبرنگار

هفتمیــن کنگــره سراســری ادبیــات پایــداری روز چهارشــنبه 17 مهرمــاه در دانشــگاه شــهید باهنــر اســتان کرمــان برگزار خواهد شد. سردار سرتیپ پاسدار داوود عامــری رئیس ســازمان ادبیات و تاریــخ دفــاع مقدس در نشســت خبری هفتمین همایش ملــی ادبیات پایداری بــا اعالم این خبــر گفت: «برای داشــتن ادبیــات فاخــر بــه دســتمایهه­ای بزرگ بــرای ایجاد موتور محرک ادبیات کشــور نیــاز داریم. ادبیات دفــاع مقدس امروز این شایســتگی را دارد کــه بتواند جهانی شــود و در عرصه ادبیات تطبیقی جهان گام بگذارد.» عامری با اشاره به میزبانی اســتان کرمان در برگزاری کنگره ادبیات پایــداری اظهار کرد: «در ســالهای اخیر این نیاز احســاس شــد که در زمینه دفاع مقــدس بایــد وارد یــک فضــای جدیــد شــویم تــا بتوانیــم بــه شــیوههای نوین، تحقیقــی و تطبیقی به موضــوع ادبیات پایــداری بپردازیم. بنابراین چند ســالی اســت کــه بــا تشــکیل انجمــن ادبیــات پایداری در دانشــگاه شهید باهنر کرمان اقدامــات خوبــی در ایــن زمینــه انجــام گرفتــه اســت.» دکتــر محمدصــادق بصیــری مســئول دبیرخانــه هفتمیــن کنگره سراســری ادبیــات پایــداری نیز با بیــان تاریخچــها­ی از روندی کــه ادبیات پایــداری طی کرده اســت، گفت: «ســال 13۸3 این ضرورت احساس شد که باید به ادبیات پایداری نگاه علمی شود. برای همیــن انجمــن آن در دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان تأســیس شــد. گام بعدی مــا این بــود که بــرای مقطع کارشناســی این رشــته معرفی شــود. در سومین گام ما توانستیم در اســفند ماه ۴۸ نخستین کنگره ادبیات پایداری را برگزار کنیم. در گام چهــارم هــم کرســیهای تخصصی بــرای آن تعریــف و در گام بعــدی نیــز ســرفصلهای پیشــنهادی ادبیــات پایداری طرحریزی شد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.