تلگراف خبــــــر

Iran Newspaper - - News -

■ نخستین جلسه شــورای سیاستگذاری ســیزدهمین جشــنواره بینالمللــ­ی سینماحقیقت­باحضورحسین­انتظامی رئیس ســازمان امــور ســینمایی، محمد حمیدیمقــد­م دبیر جشــنواره و اعضای ایــن شــورا، در مرکــز گســترش ســینمای مستندوتجرب­یبرگزارشد.

■ ســید مجتبــی حســینی معــاون امــور هنــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی از نمایشــگاه آثــار هنرجویــان هنرســتان کمال الملکدرنگا­رخانهرسولم­هراداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان تهران دیدن کرد.

■فراخــوان «نخســتین دوره جایــزه علمی» دوســاالنه دکتر صــادق آیینهوند (ویژه تاریخ) منتشــر شــد. مهلت ارسال آثــار حداکثــر تا پایــان آبــان ماه امســال خواهدبود.

■نمایــش «خورشــید کاروان» بهکارگردان­ــی محمــد فرهنــگ از روز چهارشــنبه ۷۱ مهــر در برج میــاد تهران برگزارمیشو­د.

■ ارکســتر ملی ایران در تازهترین کنسرت خود به رهبری میهمان ســهراب کاشــف، «پوئمسمفونی­آبتشنه»رااجرامیکن­د.

■ فریماه فرجامی در «المینور» تازهترین فیلم داریــوش مهرجویی حضور خواهد داشت.

■ با تصمیم شورای عالی خانه هنرمندان ایــران، مجیــد رجبــی معمــار در ســمت مدیرعاملیخ­انههنرمندا­نایرانابقا­شد.

■ فیلــم ســینمایی «ایرو» ســاخته هادی محقق در سومین جشــنواره بینالمللی فیلم گواهاتی هند حضور مییابد. تاریخ این جشنواره از ۹ تا ۵۱ آبان است.

■بهمناســبت روز جهانــی کــودک پردیسهــای ســینمایی ایــن مؤسســه در جنــوب و جنــوب شــرق تهــران میزبــان دانشآمــوز­ان، کــودکان کار و تحــت پوششبهزیست­یخواهدبود.

■ دومیــن نمایشــگاه آثــار اســتادان و هنرمنــدان خــط شکســته معاصــر ایران همزمانباگر­امیداشتهفت­هخوشنویسی درمؤسسهصبا­برپاخواهدش­د.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.