اگردولتهاب­خواهند...

Iran Newspaper - - News - ابراهیم رزاقی عضو هیأت علمی بازنشسته دانشگاه تهران

تبیین شــرایط کنونی اشــتغال حکایــت از یــک وضعیــت نامتعادل در بازار کار دارد. در حــال حاضر 66 میلیون ایرانی در سن کار قرار دارند که از ایــن جمعیــت 24 میلیون نفر مشغول به کار هستند. این اعداد نشــان میدهد کــه حدود 42 میلیــون نفر در ســن کار قرار دارند امــا فاقد هر نوع فعالیتی هستند. عدد بزرگی که حکایت از یک بحران بزرگتر دارد. نکته قابل توجه آن که در طول ایــن ســالها از این جمعیــت 42 میلیونی با تعاریفواسا­میمختلفیهم­چونجمعیت غیرفعال یاد شده که هدفی جز تلطیف فضا و کاســتن بــار معنایی ایــن عدد نداشــتهان­د. برخــی معتقدنــد، عــدهای از ایــن جمعیت 24میلیونــ­ی تمایلی بــه کار کــردن ندارند که کامالً درست است. حتــی بــا فــرض جمعیــت ‪10 -15‬ میلیونی کــه نمیخواهنــ­د وارد بــازار کار شــوند باز هم حــدود 25 تــا 30 میلیــون نفــر از جمعیــت 38میلیونــ­ی کشــور همچنان بیکار هســتند. این موضوع زمانی بغرنج میشود که بخش قابل توجهی از بیکاران را افراد تحصیلکرده و فارغالتحصی­الندانشگاه­یتشکیلمیده­ند. برخیازجمعی­تشاغلهممشغ­ولبهکاری هستندکهمتن­اسببامهارت­وتخصصشان نیســت. با لحــاظ حداقــل دســتمزد تعیین شــده کــه حــدود 60 تــا 70 درصــد آن صرف پرداخت اجاره بهای مسکن میشود. از سوی دیگــر، مطابق ضوابط بینالمللــ­ی به تازگی گفته میشــود، ایجاد یک شغل پایدار جدید 02هــزار دالر هزینــه دارد.ایــن را هــم در نظر بگیریــد براســاس تحلیل اینجانــب در طول شــش سال گذشــته تاکنون 300 میلیارد دالر وارداتاتفا­قافتادهاست.حالبامقایس­هاین دو عــدد درمی یابیم چــه فرصتهایی برای اشتغالزایی تنها در طول چند سال گذشته از دســت رفته است. عالوه بر این، کوششهای دولت برای ایجاد اشتغال با کاهش راندمان کارخانهها و واحدهای تولیدی تعدیل شــده است. البته این موضوع از تجربههای تاریخی ما بر میآید و ریشــه در گذشــته دارد. از زمان دولت سازندگی هم که سیاستهای تعدیل ساختاری دنبال شــد، تا هماکنون میلیاردها دالر واردات انجام شــد کــه در کل 12 میلیون شــغل ایجــاد شــده اســت، در حالی کــه باید در طــول ایــن چنــد دهــه میتوانســت 57تا 150 میلیــون شــغل ایجاد میشــد. توجه به این ارقــام ما را به فکر فرو میبرد که آیا اصالً ایجاد اشــتغال در سیاستهای دولتها قرار دارد یا خیر؟ فاصله اندیشه تا عمل مسئوالن و سیاســتگذا­ران بــه قــدری زیاد اســت که اگر باورهایدین­یوانقالبیب­سیارقویمرد­منبود بــا وجود میلیونهــا نفر بیکار و شــاغالنی که حقوق مکفی دریافت نمیکنند و خصوصی سازیهایی که همگی شاهد نتایج اسفبار آن هستیم،میتوانستهم­اناتفاقیرخ­دهدکه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.