نسخهایبرای­اشتغالزایی­درمقیاسانب­وه

Iran Newspaper - - News - علیرضا امینی مدرس دانشگاه

ایجــاد اشــتغال در مقیاس انبوه، یکی از ضروریات بــازار کار ایــران اســت چراکــه اقشــار خــاص ماننــد جوانــان، زنــان و دانشآموختگ­ان دانشــگاهی از نــرخ بیــکاری باالیــی برخوردار هســتند و نــرخ مشــارکت زنان در ســطح بســیار پایینــی قــرار دارد و بخــش عمــدهای از شاغالن بیش از حد نرمال 48( ساعت و بیشــتر در هفتــه) کار میکننــد که این مســأله بر ســالمتی نیــروی کار در آینده تأثیــرات مخربــی میگــذارد. بنابرایــن بهمنظــور افزایــش درآمــد خانوارهــا و کاهــش فقر و همچنیــن متعادل کردن ساعات کار شاغالن پرکار و ایجاد انگیزه و نشــاط در جوانان و زنان الزم است به راهکارهــا­ی اشــتغالزا­یی در مقیــاس انبــوه توجه الزم شــود. در این راســتا به برخــی راهکارهــا که در شــرایط موجود قابلیــت اجــرا داشــته باشــند، پرداخته میشود.

1-حمایت از توسعه رسته فعالیتهای کاربر دارای مزیت: یکــی از راهکارهایـ­ـی کــه در مقیــاس کوچــک در ســالهای 1396-97 تحت عنوان برنامه اشــتغال فراگیر اجرا شد، حمایت از توســعه رســته فعالیتهای اقتصادی اســت که دارای بــازار فروش مناســب هســتند و ایران در آنها مزیت دارد یــا میتواند کســب مزیــت کند. در این برنامه، هر رسته فعالیت اقتصادی اولویتدار در چارچوب تکمیل زنجیره ارزش مــورد توجــه قــرار میگیــرد. بــرای موفقیــت ایــن برنامه الزم اســت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.