تجهیز03 درصدشبکهIP کشوربه6vPI

Iran Newspaper - - News -

دبیــر کارگروه گذر به IPv6 ســازمان فنــاوری اطالعات ایران به ضــرورت آموزش و اطالعرسانی برای رفع مقاومتها و مشکالت موجود در راه گذر به IPv6 تأکید کرد. بهگزارش «ایران» بهروز عباسزاده درباره گذر از IPv4 به IPv6 (گذر از پروتکل حال حاضر اینترنت به پروتکل نســخه )6 با اشــاره به طراحی نســخه فعلیIP در ســال ،1980 گفت: آن زمان کسی فکر نمیکرد که اینترنت در فاصله زمانی کوتاه (حدود 30 سال) این همه کاربر در سطح دنیا پیدا کند و بهدلیل اینکه آدرسهای طراحی شــده برای IP نســخه ‪32 4،‬ بیتی هســتند و حدود چهار میلیارد و ســیصد میلیون آدرس در IPv4 وجــود دارد، تقریبــاً این تعداد به اتمام رســیده اســت. عباسزاده، ضــرورت گذر بــه IPv6 در دنیــا را محدودیت تعداد آدرسهــای IPv4 و همچنین مزیتهای موجود در پروتکل نسخه 6 اینترنت عنوان کرد و گفت: تمام کشورهای جهان در حال حرکت به ســمت IPv6 هســتند و این موضوع در برخی از کشــورها در ابتدای کار قرار دارد و در برخی از کشــورها 50 تا 60 درصد شــبکه به IPv6 مجهز شده است و این گذر هنوز بهصورت صددرصدی در کشوری انجام نشده است. وی کشورهای اروپایی، ایاالت متحده امریکا، کره جنوبی و ژاپن را از کشورهایی اعالم کرد که ســرعت بیشتری در مســیر گذر به IPv6 دارند. دبیر کارگروه گذر به IPv6 با اشاره به مســئولیت اجرایی ســازمان فناوری اطالعات برای گذر به IPv6 در ایران، افزود: وزارت ارتباطات مســئولیت راهبری این موضوع را برعهده دارد و ســازمان فناوری اطالعات بهعنوان بازوی اجرایی این مســئولیت را پیش میبرد. عباسزاده درباره اقدامات انجام شده در ایران برای گذر به IPv6 نیز با اشاره به اینکه در ایران از سال 92 مطالعات این کار آغاز شده است، تصریح کرد: این حرکت از سال 94 بهصورت سیســتماتی­ک ادامه پیدا کرد و ارزیابی شبکه و شناســایی مشکالتی که برای گذر به IPv6 وجود دارد و رفع این مشکالت، حدود سه سالی است که بخشهایی از شبکه در حال اســتفاده از IPv6 اســت. وی همچنین اعالم کرد: 30 درصد کل شــبکه IP کشور در حال استفاده از IPv6 است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.