کشف الماس کمیاب در سیبری

Iran Newspaper - - News - آرزو کیهان مترجم

قدیمیتریــ­ن الماس دنیا با قدمت 800 میلیون ســال در سیبری کشف شد. به گزارش وایرد، وزن تخمینی این سنگ گران بها 0.02 قیراط است که توسط شرکت «آلروسا» بدست آمده است. ایــن الماس منحصر به فرد یکی از ارزشــمندت­رین جواهرات یافت شــده در این منطقه محســوب میشود. این الماس فعالً با نام ماتیوشــکا مشهورشده است چرا که به لحاظ ظاهری شباهت زیادی به عروسکهای سنتی روسیه دارد. «اولگ کووالچوک آلروســا» از روزنامه ســیبری دراین باره گفت: «تاکنون چنین الماسی در تاریــخ اســتخراج معــادن جهان پیدا نشــده بود.می تــوان گفت این المــاس خلقتی بینظیر دردل طبیعت است و درون الماس شکلی حفره مانند دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.