پیشتازی حزب حاکم النهضه در انتخابات پارلمانی تونس

Iran Newspaper - - News -

ندا آکیش / دیروز دوشنبه کمیته عالی انتخابات تونس نتایج اولیه انتخابات پارلمانی این کشــور را اعام کرد و از پیشتازی حــزب اســامی «النهضه» به ریاســت راشــد الغنوشــی خبر داد. بنا بر این اعام، حزب النهضه با کســب ۱7.5 درصد آرای شمارش شده تا لحظه تنظیم این گزارش موفق به کسب 40 کرسی پارلمان شده بود و تا زمانی که نتایج نهایی این انتخابات اعام میشود، احتمال افزایش تعداد کرسیهای این حزب وجود دارد اما بعید به نظر میرسد که بتواند اکثریت پارلمانی را برای تشکیل دولت مستقل بهدست آورد.

بــه گزارش الجزیره، تلویزیون دولتی تونس نخســتین رســانهای بود که چند ســاعت پــس از پایــان انتخابــات روز یکشــنبه این کشــور نتایــج اولیــه انتخابات پارلمانی را اعام و حزب میانه رو اسامگرای النهضه را پیشتاز معرفی کرد. بنا بر این گزارش النهضه با کسب ۱7.5 درصد آرای شمارش شده 40 کرسی از 7۱2 کرســی پارلمان تونس را از آن خود کرده اســت. راشــد الغنوشی، رئیس جنبش النهضه هم با تأیید این پیروزی گفت، النهضه در انتخابات پارلمانی پیروز شده و ایــن پیــروزی غیرقابل انکار اســت. اما فاصله النهضه با حــزب «قلب تونس» که در نتایج اولیه با کســب ۱5.6 درصد آرا معادل ۳۳ کرســی پارلمانی جایگاه دوم را به خود اختصاص داده زیاد نیست. این فاصله کم، حتی باعث شد نبیل القــروی، رهبر حــزب «قلب تونس» اندکی قبل از اعام رســمی نتایج اولیه، در بیانیــهای ادعــا کند، حزبش در نتایج اولیه النهضه را شکســت داده و در جایگاه اول ایستاده است. ادعایی که کمیته عالی انتخابات تونس آن را رد کرد.

بر اســاس نتایج اولیه، حزب الدســتوری الحر با ۸.۶ درصد آرا در رتبه ســوم، ائتــاف الکرامه بــا ۴.۶ درصد آرا در رتبه چهارم، جریان الکرامه با ۱.۵ درصد آرا در رتبه پنجم، حزب جنبش الشعب (مردم) با ۹.۴ در رتبه ششم، جنبش تحیا تونــس بــا 7.۴ در رتبه هفتم و نــدای تونس تنها با 2 درصــد آرا در رتبه آخر قرار گرفتهانــد. فارغ از نتایج اعام شــده که قطعی نیســت، چند نکتــه در انتخابات تونــس حائز اهمیت اســت. نخســت آنکــه احتمال اینکــه هیچکــدام از احزاب نتوانند به طور مستقل دولت تشکیل دهند و ناگزیر به ائتاف شوند، بسیار زیاد است در حالی که دو حزب پیشتاز یعنی النهضه و قلب تونس پیشتر اعام کرده بودنــد که تن به ائتاف با همدیگر نخواهند داد. البته در ســالهای ۱۱02 و 20۱4 هــم حزب پیــروز در انتخابات پارلمانی تونس با احزاب دیگــر ائتاف کرد و این اتفاق در این کشور آفریقایی متداول است اما حاال سؤال بزرگ اینجاست که دو حزب پیشــتاز النهضه و قلب تونس چگونه ائتاف خواهند کرد. همین مســأله میتواند تشکیل دولت جدید در تونس را طوالنی کند و حتی ماهها طول بکشد که این دو حزب با هم به توافق برسند. به عقیده برخی تحلیلگران، ممکن است النهضه عطای ائتاف با قلب تونس را به لقایش ببخشد و با چند حزب کوچکتر و حتــی مســتقلها ائتاف کنــد. دوم آنکه، میزان مشــارکت مــردم در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه تونس که سومین انتخابات پارلمانی از سال ۱۱02 (انقاب بهار عربی) به این سو بود، 40 درصد اعام شد یعنی از بیش از 7 میلیون و 00۸ هزار نفری که واجد شرایط بودند، نیمی از آنها هم در انتخابات شرکت نکردند. بحرانهــای اقتصــادی و اجتماعی موجــود در تونس، ناامیدی مــردم از احزاب برای حل بحرانهای داخلی بویژه بنبست اقتصادی، افزایش بیکاری، شکست در ارائه خدمات عمومی و افزایش قیمتها و تورم دالیل اصلی مشارکت پایین مردمی در انتخابات روز یکشنبه بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.