«منطقه امن» ترکیه در سوریه کجا است؟

Iran Newspaper - - News -

منطقه امن مورد نظر ترکیه بهطور کامل نوار مرزی شــمال ســوریه و بهعبارتی شــمال شــرق استان حسکه تا شمال شــرق اســتان حلب را در بر میگیرد. طول این منطقه 460 کیلومتر اســت و عمق آن حداقل 5 کیلومتر اســت و در برخــی مناطــق ممکن اســت تــا 0۳ کیلومتر هم پیــش برود. البتــه امریکا در توافــق ماه آگوســت مخالف عمق 0۳ کیلومتری این منطقه بود و اعام کرده بود، این منطقه نباید حداکثر دورتر از 4۱ کیلومتری مرز ترکیه باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.