بازجویی از معترضان نقابدار در هنگکنگ

Iran Newspaper - - News -

یــک دانشــجوی ۸۱ ســاله و یــک زن ۸۳ ســاله هنــگ کنگــی نخســتین افــرادی هســتند که بهدلیــل نقض قانون ممنوعیت اســتفاده از ماســک در تظاهراتهــ­ای هنــگ کنگ دیروز دوشــنبه در دادگاه حاضــر و تفهیم اتهام شــدند. آنها ممکن است به جرم ماســک زدن تا یک سال زندانی و جریمه شوند.بهگزارشروی­ترز،قانونممنوع­یتاستفادها­زماسکدرتظا­هراتهای هنگ کنگ که در روزهای اخیر و در پی تشدید ناآرامیها در این دولت شهر تصویب شــده بود و از روز شــنبه اجرایی شــده؛ دیروز دوشنبه برای نخستین ناقضــان این قانون تفهیم اتهام شــد. هرچند که هــر دو متهم به قید وثیقه آزاد شــدند. ایــن اتفــاق در حالــی رخ داد که دیروز دوشــنبه هم هنگ کنگ بسیار ناآرام بود و بسیاری از خطوط ریلی این دولت شهر بهخاطر ناآرامیها تعطیل شــده بود. یکشــنبه شــب هم پایــگاه ارتش چین کــه در هنگ کنگ مســتقر است، برای نخســتین بار به معترضان هنگ کنگی هشدار داده بود که دستگیرشان میکند. دولت هنگ کنگ دیروز در بیانیهای اعام کرده بود: امنیت عمومی و نظم به خطر افتاده و وضعیت در سراســر شهر به شرایط بســیار خطرناک نزدیک میشــود. اما معترضان بیتوجه بــه این بیانیه در مناطق مختلف هنگ کنگ دست به تظاهرات زدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.