افغانستان 11 زندانی طالبان را آزاد کرد

Iran Newspaper - - News -

مقامهای طالبان اعــام کردند، ۱۱ نفر از اعضای این گروه از زندانهای افغانستان آزاد شــدهاند. در میــان افــراد آزاد شــده چنــد والی ســابق طالبــان حضــور دارند. به گــزارش خبرگــزاری آسوشــیتدپ­رس، آزادی زندانیــان طالبان نخســتین اقدام از زمان متوقف شــدن توافــق صلح بین امریــکا و طالبان اســت و چنــد روز پس از آن صــورت گرفته که فرســتاده امریکا در امور افغانســتا­ن با رهبران ارشــد طالبان در اســامآباد دیــدار کــرد. مقامهــای طالبان میگویند، در ازای آزادی زندانیان طالبان، این گروه ســه مهندس هندی را آزاد کرده است اما دولت دهلینو یا کابل این مسأله را تأیید نمیکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.