دو دهه انتظار برای تصویب قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان

Iran Newspaper - - News - پرستو رفیعی خبرنگار

همــواره از کــودکان بهعنــوان یکــی از گروههــای آســیبپذیر جامعــه یــاد شــده اســت کــه بــرای دســتیابی بــه رشــد و شــکوفایی مناســب نیازمنــد حمایتهای خاص هســتند. طبیعی اســت هنگامــی کــه کــودکان بهعلــل مختلــف در شــرایط نامناســب خانوادگــی یــا اجتماعــی بــه ســر میبرنــد و یــا از ســالمت جســمی و روحی مطلوبی برخوردار نیســتند، به حمایتهــای بیشــتری نیــاز خواهنــد داشــت. اهمیــت حمایت از کــودکان بویژه کودکان خاص به اندازهای است که امــروزه در ســطح جهــان موضوع حقــوق کــودکان بهعنوان یــک بحث ویژه در مجموعه قوانین حقوق بشــر پیگیری میشــود. حقیقت این اســت کــه قانون حمایــت از حقــوق کودکان طیف وسیعی از نیازهای آنها از تغذیه و سالمت جسمی و روحی تا آموزش، تأمیــن اجتماعــی و حتــی شــادی و خالقیــت را در بــر میگیــرد. در کشــور ما امــا قوانین انگشــت شــماری برای حمایــت حقوق کــودکان وجــود دارد. قوانینی که نه تنها از نظر کمی بلکه از نظر کیفی نیز نمیتوانند در برداشتن گامهای مثبت بــرای حمایت از یکی از آســیب پذیرترین گروههای انسانی جامعــه مؤثر باشــند. قانــون حمایت از کــودکان و نوجوانــان یکــی از همین قوانینی اســت که در سال 81 با 9 ماده به تصویب مجلس شــورای اســالمی رسید. اما ضعفهای موجود در آن و ناتوانی از حمایت شایسته و بایسته از کودکان و نوجوانان، مسئوالن را بر آن داشت داشــت الیحهای تحت عنوان قانــون حمایــت از حقــوق کــودکان تدوین کنند. الیحهای که نزدیک به دو دهه است که میان قوه مجریه و مقننه دســت به دســت شــده امــا همچنان ســرگردان در انتظــار تأییــد شــورای نگهبان مانده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.