کمتر از 5 درصد از اهالی روستا مبتال به ایدز هستند

غربالگری بیش از هزار و 500 نفر در روستای چنار محمودی از سوی وزارت بهداشت

Iran Newspaper - - News - فریبا خان احمدی خبرنگار

چند روزی است که خبر ابتالی تعدادی از اهالــی روســتای چنــار محمــودی به ویــروس اچآیوی و اعتــراض هایی در شهرســتان لردگان نام این روســتا را بر ســر زبانها انداخته اســت. شــبکههای اجتماعــی و برخی ســایتهای خبری هــر روز روایتهــای مختلفــی را از این موضــوع منتشــر میکننــد. برخــی از مردم معتقدند ســرنگ آلوده منجربه ایجاد آلودگی در این ابعاد شده و البته وزارت بهداشــت چنیــن موضوعــی را تکذیــب میکنــد. در هر صــورت اینک ابعــاد ایــن ماجرا عــالوه بــر جنبههای پزشکی و بهداشــتی ماهیت اجتماعی هــم پیدا کرده اســت بهطــوری که بعد از گمانــه زنیهــای انتقــال ویــروس اچ آی وی از طریــق ســرنگ آلــوده مرکــز بهداشــت، عــدهای از مردم دســت به تجمع اعتراضی زدند. تجمعکنندگا­ن مســائل مختلفی را از نحوه ابتالیشــا­ن به این ویــروس میگویند اما در مقابل مســئوالن وزارت بهداشــت معتقدنــد نحوه ابتال به ویــروس اچآیوی در این روستا مشــخص است و بهدلیل مسأله محرمانگی اطالعات بیماران نزدشان محفوظ اســت اما آنچه منجربه ایجاد چالش در این منطقه شــده بیماریابی فعــال در این حوزه و انگی اســت که در مورد این بیماری وجود دارد.

معاون بهداشتی وزیر بهداشت نیز که روز یکشــنبه برای بررسی این ماجرا به لــردگان و روســتای چنــار محمودی رفتــه بــود دربــاره جزئیــات ماجــرای لــردگان اینگونه توضیــح میدهد: «بر اســاس نمونهگیری با اطمینــان اعالم میکنــم کمتر از ۵ درصــد از اهالی این روســتا بــه HIV آلودگی پیــدا کردهاند. همــه افراد شناســایی شــده کــه مثبت بودنــد تحــت مشــاوره قــرار گرفتهاند، بــرای همــه آنها پرونده تشــکیل شــده برای تعــدادی از این افــراد هم درمان شــروع شده اســت. برای بقیه افراد نیز آزمایشهای تکمیلی انجام میشود و پس از تکمیــل آزمایشها درمان بقیه افراد هم شروع میشود.» به گفته دکتر علیرضا رئیسی، تاکنون کمتر از ۰۷ نفر مبتال شناســایی شــدهاند و بــزودی کل آمار مبتالیان در این روســتا مشــخص میشود.

او علــت عصبانیــت مــردم ایــن منطقه را ناشی از محرمانه نگه داشتن اطالعــات بیمــاران و عامــل انتقــال ویروس اچآیوی میداند که البته جزو پروتکلهــا­ی وزارت بهداشــت تلقــی میشــود. همچنین طبق ایــن پروتکل در مــورد یــک روســتای کوچــک اعالم آمار مبتالیان نوعی انگ زدن محسوب میشود.

همچنیــن مدیــر روابــط عمومــی وزارت بهداشــت در گفتوگــو بــا «ایران» درباره آخرین اقدامات وزارت بهداشــت برای مبتالیان بــه اچآیوی در روســتای چنــار محمــودی میگوید: اقداماتــی کــه در منطقه روســتای چنار محمودی شهرســتان لــردگان در حال انجام است در حقیقت تداوم اقدامات مشــاورهای، بهداشــتی، تشــخیصی و درمانــی اســت کــه بیــش از یــک ماه گذشــته در آن منطقــه بهطــور خــاص شروع شده بود. البته برخی از اقدامات نابخردانه یا مغرضانهای که انجام شد بهنظــر میآمــد کــه رونــد بیماریابی و ادامه اقدامات بهداشــتی و درمانی در آن منطقــه را تحتالشــعا­ع قرار بدهد ولــی بــا هوشــیاری و همــکاری اغلــب ساکنین روســتا این اقدامات ادامه پیدا کــرد و تا این لحظه بیش از ۰۰51 نفر از اهالی تحت تســتهای غربالگری قرار گرفتهاند و این روند تا کامل شدن ادامه پیدا خواهد کرد.

دکتر کیانــوش جهانپــور میافزاید: اقدامــات بهداشــتی و درمانــی در این روســتا تفاوتــی بــا اقدامــات و خدماتی که به ســایر افراد مبتال بــه اچآیوی در کشــور ارائــه میشــود نخواهد داشــت. منتهــا مثل همــه جا تالش بــر این بود که بر اساس پروتکلهای نظام سالمت ایــن اقدامات به دور از هیاهو و جنجال و سر و صدا انجام میشود که متأسفانه در این مورد خاص عدهای معدود این فرصــت و امنیــت خاطــر را از بیماران و ســاکنین ایــن منطقــه گرفتنــد ولــی همکاران ما با ارائه خدمات مشاورهای در صدد هستند که آسیبهای به وجود آمده از ایــن اقدامــات را حتیالمقدرو جبران کنند.

او موضــوع ابتــالی ایــن افــراد را از طریق ســوزن آلــوده یا تزریق یا تســت تشــخیص قند خون صددرصد منتفی میدانــد و عنــوان میکنــد: ابعــاد موضوع، کانون اولیه و مســیر و راههای انتقــال کــه ظــرف همــه ۷ تــا ۰1 ســال گذشته اتفاق افتاده برای نظام سالمت و وزارت بهداشت جای ابهام عمدهای باقــی نمیگــذارد. آنچــه کــه از نظر ما مهم اســت حمایت روانــی، اجتماعی و پرداختن به آینده، معیشت و زندگی بــه این افــراد توأم بــا دریافــت آخرین و پیشــرفتهت­رین درمانهــای مربوطــه اســت و ایــن موضــوع تــا جایــی کــه در حیطــه مســئولیت و اختیــارات وزارت بهداشــت باشــد بــا باالتریــن کیفیــت تداوم خواهد یافت.

بهگفتــه جهانپــور، هیــچ شــک و شــبههای در کارشناســا­ن امــر و متخصصیــن ایــن حــوزه دربــاره نحوه آلودگــی و انتشــار آن در بیــن مــوارد شناخته شده وجود ندارد و هر چیزی و هر منبعی غیر از آنچه بر اساس شواهد و مدارک آزمایشــات ما گفته میشــود صحــت نداشــته و هیچ مبنــای علمی فنی و تخصصی ندارد. هر کســی هم با اندک آشنایی با حوزه ویروس شناسی یا با این بیماری مدارک و آزمایشات را مشاهده کند نتیجهای جز این نخواهد گرفت.

او متهــم کــردن بهــورز روســتا را منصفانــه نمیداند و میگویــد: قطعاً ســالمتی مردم آن منطقــه و همزمان حیثیــت نظــام ارائــه خدمــت و ارائــه دهنــدگان خدمــت برای مــا خط قرمز خواهــد بــود و بــر ســر ایــن موضــوع مســامحهای نخواهیم داشت و اگر چه ناگفتههای بســیاری باقی خواهد ماند امــا قطعــاً بــه خاطــر خوشــایند افــراد واقعیــت را واژگونــه و دیگــر گونه جلوه نخواهیــم داد. امیدواریــ­م همزمــان بــا ارائــه خدمــات بهداشــتی و درمانی مبتالیان در این روســتا بتوانیم از بهورز مورد اشاره و ســایر همکاران بهداشتی که در این موضوع مظلوم واقع شدهاند و خانوادههــ­ای عزیزشــان بــه نحــو مناسب دلجویی کنیم.

جهانپــور در پاســخ بــه اینکــه آیــا وزارت بهداشــت موضوع آموزشهای همگانی را برای مردم منطقه لردگان آغــاز کــرده اســت؟ توضیــح میدهــد: آموزش همگانی در مورد بیماری ایدز در ایران سابقه ۰3 ساله دارد ولی اینکه چقدر این آموزشهــا به تغییر نگرش و باورهای غلط نســبت به این بیماران انجامیده باشــد موضوع دیگری اســت لکــن همانگونه که همــه دنیا میدانند مســیر و راههای انتقال اچ آی وی کامالً مشخص است؛ دست دادن و روبوسی، درآغــوش گرفتن، مصــرف میوه جات و ســبزیجات و ســایر خوراکیهــا منبــع انتشــار این ویــروس نیســت و نخواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.