ال استامپا (ایتالیا)

Iran Newspaper - - News -

پیروزی 2-1 یوونتوس در زمین اینترمیالن که نوار طالیی تیم میالنی در لیگ امسال فوتبــال ایتالیــا را قطــع و تیــم تورینــی را صدرنشــین کرد، به گــزارش و عکس اول ایــن روزنامــه سیاســی تبدیل شــده و این عکــس نشــانگر شــادی گونزالــو ایگوایــن آرژانتینــ­ی اســت کــه گل دوم و منجــر بــه پیــروزی مــردان تورینی را به ثمر رســاند. «ال استامپا» سایر بازیهای یکشنبه شب «سری »A را هم تحلیل کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.