محاسن حضور زنان در ورزشگاهها

Iran Newspaper - - News -

تیم ملی فوتبال ایران پنجشــنبه پیــش رو در مرحله انتخابی جام جهانی و جام ملتهای آســیا در شرایطی برابر کامبوج بــه میــدان خواهد رفت که ورزشــگاه آزادی شــرایط متفاوتی نســبت به گذشــته خواهد داشــت. این برای نخستین بار نیســت که بانوان وارد ورزشگاه آزادی میشوند و پیش از این نیز یکی، دوبار در ورزشگاه به روی آنها باز شد اما این بار (برای نخستین بار) بلیت فروشی شده و تعداد بیشتری از بانوان به ورزشگاه خواهند رفت. اکثر کارشناسان معتقدند که حضور بانوان در ورزشگاه باعــث سالمســازی جــو ورزشــگاهه­ای کشــورمان میشــود. غالمرضــا علیزاده، جامعه شــناس و کارشناس حوزه مسائل اجتماعی درخصوص این موضوع به ایرنا گفت: «حضور زنان در ورزشگاهها موجب بهتر شدن محیط ورزشی در ُبعد رفتاری شده و هواداران فوتبال در چنین شرایطی کمتر از ادبیات زننده استفاده میکننــد. مطالعات و پژوهشهای مختلف ثابت کرده در ســازمانها­یی که هر 2 جنس مشــغول به فعالیت هســتند، رفتارها بســیار کنترل دارد. اگر بخواهیم یکی از دالیل و محرکهای خشــونت در محیطهای ورزشی را مورد بررسی قرار دهیم بدون شــک باید گفت عــدم حضور زنان در ورزشــگاه در این نوع رفتارها بیتأثیر نیســت.» آتوسا حجازی، پیشکســوت فوتبال زنان ایران نیز حضور زنان در ورزشگاه آزادی را برای تماشای بازیهای ملی ستود و گفت: «از این تصمیم بسیار خوشحالم و این مسأله را حق زنان میدانم. خوشحالم که اولین قدم بعد از سالها برداشته شد و البته امیدوارم مستمر باشد.» در این میان باید به نکاتی مهم توجه داشــت. ورود بانوان به ورزشــگاه یک اتفاق خوب و مثبت برای این رشته و البته قشر عظیمی از جامعه کشور است اما در عین حال اگر با بی تدبیری و ســهل انگاری مسئوالن همراه شــود، این طرح را میتواند در همین گام اول با مخاطراتی همراه کند. مســئوالن فدراســیون فوتبال نباید از این اتفاق به عنوان یــک فتــح بزرگ یاد کنند و تمرکزشــان را روی «مدیریت» این حضور بگذارند و شــادی پیش از پیروزی کنند. چه بسا اگر اتفاقات تلخی که گاهی شاهد وقوع آن در ورزشگاهها هستیم تکرار شود، اوضاع بدتر از قبل خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.