تأیید قهرمانی پرسپولیس در سوپرجام سال 97

Iran Newspaper - - News -

ســایت رسمی باشگاه پرسپولیس عصر دیروز خبری روی خروجی خود قرار داد مبنی بر اینکه دادگاه عالی ورزش رأی ســوپرجام را به ســود این باشــگاه اعالم کرد. در بخشــی از این خبر آمده اســت: CAS« ســرانجام به انتظارها پایان داد و رأی خود درارتباط با پرونده سوپرجام ایران در سال 97 را اعالم کرد. براســاس ایــن رأی، دادگاه عالی ورزش حکم صــادره برای این بازی از سوی کمیته انضباطی و کمیته استیناف فدراسیون فوتبال مبنی بر نتیجه 3 بر صفر به سود پرسپولیس را مورد تأیید قرار داد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.