تمرین شاداب تیم ملی با شوخیهای ویلموتس

Iran Newspaper - - News -

تیم ملی که خود را برای دیدار پنجشنبه برابر کامبوج آماده میکند، دومین جلسه تمرین خود را از ســاعت ۶1 دیروز با حضور 19 بازیکن در زمین شــماره 2 آکادمی ملی فوتبال برگزار کرد. در ابتدای این تمرین، کوین مینیو مربی بدنساز تیم ملی همــهکاره میــدان بود و بــرای آمادهســاز­ی بازیکنان به منظور انجــام برنامههای تاکتیکــی، چنــد تمرین نــرم را در نظر گرفــت. در این بخش بازیکنــان در 4 گروه برنامههای متنوعی را انجام میدادند و توضیحات هر بخش توسط مینیو مربی بدنساز تیم ملی به بازیکنان ارائه میشد. بازیکنان پس از کار با توپ برای دقایقی استراحت کرده و بخش بعدی را تمرین کردند. در این بخش برخی بازیکنان کاور نارنجی پوشــیدند ودر دو دســته به مرور برنامههای تیمی با دروازههای کوچک پرداختند. دروازهبانا­ن تیم ملی از ابتدا زیرنظر لورن اسپینوســی، مربی فرانسوی تیم ملی تمرین کردند. ضمن اینکه مهدی طارمی و مهرداد محمدی در سالن PEC به تمرین پرداختند ولی ســید مجید حســینی و میالد محمدی نیز در این تمرین غایب بودند. مهمترین ویژگی این تمرین، شادابی بازیکنان و خود مارک ویلموتس بود که در واکنش به حرکات ملیپوشان واکنش نشان میداد و با بیان جمالتــی به زبان فرانســوی آنهــا را به خنده وا میداشــت. او در طــول تمرین به طور مکرر با بازیکنانی مانند ســردار آزمون، رامین رضاییان و کریم انصاریفرد، در صــورت ارســال پاس اشــتباه از ســوی خودش یا آنها شــوخی میکــرد. وحید هاشمیان، تنها عضو ایرانی کادر فنی تیم ملی در مواقعی به مکالمه ویلموتس با ملیپوشــان بــا لبخند و خنده واکنش نشــان میداد و خودش هــم با بازیکنان گفتگو میکرد. بعد از گذشت ۵2 دقیقه، تماشاگران و خبرنگاران محل را ترک کردند و تمرین بدون حضور اهالی رسانه ادامه یافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.