جنگ بر سر احکام انضباطی

دعوای مدیران سرخابی باال گرفت

Iran Newspaper - - News -

کمیتــه انضباطــی فدراســیون فوتبــال کــه پــس از دربــی پایتخت، اســتقالل و پرســپولیس و همچنیــن تعــدادی از بازیکنــان ایــن دو تیم را بــا محرومیت و جریمــه نقــره داغ کــرده بــود، دیــروز هــم احــکام جدیــدی را صادر کــرد که چند مــورد از آنهــا به ضرر آبیپوشــان بود. باشگاه اســتقالل به دلیل فحاشی تماشــاگرا­نش بــه داور و تیــم حریف و مدیرعامــل تیم خود در جریــان دیدار هفته پنجــم برابر ذوب آهــن، باید 50 میلیــون تومان جریمه نقدی پرداخت کنــد. همچنیــن هروویه ملیــچ، مدافع کــروات اســتقالل بــه دلیــل هــل دادن ناظــر فدراســیون 2 میلیــون تومــان جریمــه و یــک جلســه از همراهــی تیم خــود محروم شــد کــه جریمهاش قابــل تجدیــد نظــر ولــی محرومیتش قطعــی اســت. ضمــن اینکــه آنــدرهآ اســتراماچ­ونی، ســرمربی استقالل هم بــه دلیل نقــض اصولی کلی رفتــار، به توبیخ کتبی محکوم شد.

امیرحســین فتحــی، مدیرعامــل اســتقالل درخصــوص محرومیــت میلیــچ گفــت: «واقعــاً برایــم جــای تعجــب دارد که کوچکتریــن برخورد بازیکنــان اســتقالل زیــر ذرهبین اســت و هــر حرکتی که آنها انجــام میدهند، بالفاصله با محرومیت توبیخ و جریمه همراه میشود. در دربی کنعانیزادگ­ان اســتارت درگیــری و تنــش را زد ولــی هیــچ برخوردی بــا او صــورت نگرفت. متأســفانه شهر آنقدر آشــوب است که بعد از عدم محرومیت کنعانیزادگ­ان، باشگاه پرسپولیس خواهان کسر شدن محرومیــت خلیــلزاده هم شــده بود. وقتی علیرضــا بیرانوند را به آن راحتی میبخشــند، معلوم اســت که مدیران این باشــگاه خواســتار کســر محرومیت مدافــع تیمشــان هــم میشــوند امــا میبینیــد با میلیــچ که بســیار مؤدب و سر به زیر است بالفاصله برخورد کرده و او را محــروم میکننــد. این دوگانگی باعث ســرخوردگی ما شــده و انصافاً از این اتفاقات متأسف هستم.»

محمدحســن انصاریفــر­د، مدیرعامــل باشــگاه پرســپولیس هــم بــه اظهــارات فتحــی چنیــن واکنشــی داشــت: نمیخواســت­م درخصــوص باشگاه استقالل و مسئوالنش صحبت کنــم، چرا که بر ایــن باورم که دعوا بین پرســپولیس و اســتقالل باعث میشود تــا ســایر باشــگاهها نهایــت اســتفاده را ببرنــد. بنــده در قبــال اظهــارات مســئوالن اســتقالل صبــوری کــردم امــا آنهــا هــر چــه دوســت دارنــد علیه بازیکنــان پرســپولیس میگوینــد. چــرا باید کنعانیزادگ­ان محروم شود؟ هنوز آثار آرایی که فتحی ســال 73 در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال داد، وجود دارد. او بــا آرایــی که صادر کــرد، باعث شــد تــا بازیکنــان بــزرگ پرســپولیس مثــل عابــدزاده، پیــوس، محرمــی ...و محرومیتهای طوالنیمدت را تحمل کننــد. شــاید فتحی هنــوز فکــر میکند مســئول کمیتــه انضباطی فدراســیون فوتبــال اســت کــه میخواهــد ســر پرســپولیس و بازیکنانــ­ش را ببرد؟! اگر از ایــن به بعد علیه پرســپولیس حرف بزننــد، مطمئنــاً جــواب آنهــا را مثــل خودشان خواهیم داد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.