پیام تسلیت ظریف، غیبت پرسپولیسیه­ا در مراسم کاشانی

Iran Newspaper - - News -

محمدجــواد ظریــف، وزیــر امــور خارجــه در پیامی درگذشــت جعفر کاشــانی، پیشکســوت تیم ملی فوتبال، باشــگاه پرســپولیس و دیپلمات اسبق را تسلیت گفت. در متن پیام ظریف آمده است: «خبر درگذشت همکار گرامی، دیپلمات اســبق و ملیپوش فوتبال کشــورمان تأســفآور بــود.» مراســم ترحیم مرحوم جعفر کاشــانی از ســاعت 16 دیروز (دوشــنبه) در مســجد جامع شــهرک غرب در حضور پیشکســوتا­ن و مســئوالن ورزش برگزار شد.علی پروین، محمدحسن انصاریفرد، حسن روشن، محمد دادکان،علی دایی، مهدی مناجاتی، محمود خوردبیــن، علــی فتحاهللزاد­ه، حســین عبــدی و محمد پنجعلــی از چهرههای آشــنای حاضر در مراســم بودند .ضمن اینکه از جمع بازیکنان پرســپولیس با وجود تعطیلی تمرین فقط آدام همتی در مراسم دیده شد. این در حالی است که سرخپوشان درمراسم تشییع پیکر مرحوم کاشانی هم حضور نداشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.