چرا تجمع برگزار میکنید؟

Iran Newspaper - - News -

ديــروز و براســاس اطالعیــها­ی كــه از چند روز پیش پخش شــده بود قــرار بود مقابل مجلــس تجمعــى علیه حضــور زنــان در ورزشــگاه برگزار شــود. اين تجمع با جمعیتى حدود ۰5 نفر حدود ساعت3 و4 بعدازظهر برگزار شد كه البته صبح ديروز دبیر ستاد امر به معروف و نهى از منکر استان تهران، انتساب برگزاری آن به ستاد امر به معروف و نهى از منکر را تکذيب كرد. كاربرانى از همان چند روزپیشمخال­فبرگزاریچن­ینتجمعىبود­ندبهخصوصكس­انى كه از باز شدن درهای ورزشگاه به روی زنان خوشحال بودند اما ديروز و با اطالعیه دبیر ستاد امر به معروف و نهى از منکر تعداد مخالفان تجمع بیشــتر هم شــد. مخالفانى كه بســیاری از آنهــا از چهرههای اصولگــرای فضــای مجــازی هســتند: «اطالعیه بــرای تجمع علیه حضــور زنان در ورزشــگاه مىزنید، مىدانید چــه پیامدهايى دارد؟ ايجاد دوقطبى كاذب در جامعه، خوراک دهى به جريان ضدنظام، متحجر نشــان دادن چهره نیرویهای ارزشــى، بدهکار كردن نظام و بزرگنمايــ­ى و ايجاد بحــران كاذب. چرا دربــاره اولويتهای اصلى جامعه حرفى نمىزنید؟»، «با اين همه موضوع مهم اولويت اول خانمها نمىتونه ورزشگاه رفتن باشه ولى حاال هم كه ورود خانمها بــه بازیهای ملى آزاد شــده، چرا يه عده بخوان تجمــع راه بندازن. مخالفت ما با ۲قطبى كاذب و قايم شــدن آقايون پشت اين مسأله بود و وضع نامناســب ورزشگاهها نه خود ورزشگاه رفتن خانم ها»، نزديــک ۰۰۰۴ زن بلیــت گرفتن و هنوز كلىها هم هســتن كه بلیت مىخوان و نذاشــتن بگیــرن.»، «بزرگــوارا­ن از بام تا شــام مىگفتن ورزشــگاه رفتــن اولويت زنان نیســت. حــاال همان بزرگــوارا­ن قصد تجمعواعترا­ضبهورزشگاه­رفتنزناندا­رند.ورزشگاهرفت­ناولويت نیست ولى اعتراض به ورزشگاه رفتن زنان اولويت؟»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.