جامعه امن نه جامعه امنیتی

توصیه رئیسجمهوری به وزیر و معاونان و مدیران ارشد وزارت اطالعات: شــرعی، قانونی و مردمی عمل کردن سه رکن اصلی فعالیت وزارت اطالعات است

Iran Newspaper - - صفحه اول -

رئیــس جمهــوری روز گذشــته در دیدار وزیــر، معاونان و مدیران ارشد وزارت اطالعات، تشخیص قانونگذار مبنی بر وزارتی بودن دستگاه اطالعاتی کشور را نشانه پذیرفتن اصــل نظــارت بر این نهــاد، از ســوی رئیس جمهــوری به عنوان منتخــب مردم؛ مجلس و سایر ارکان قانونی کشور دانست و درعین حال خطاب به مدیران ارشد ایــن وزارتخانــ­ه تأکید کــرد که رویکرد وزارت اطالعات بایســتی ایجاد و اســتحکام «جامعه امن» و پرهیز از جامعه امنیتی باشــد. در این دیدار که در نهاد ریاســت جمهوری در پاستور برگزار شد، حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی شرایط اقتصادی، سیاسی، امنیتی و نیز فرآیند مذاکرات در سفر اخیر به مقر سازمان ملل را تشــریح و از تالشهــای وزارت اطالعــات در ایجاد ثبات اقتصــادی و امنیتی در کشــور قدردانی کرد. به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری، روحانی در این دیدار، بزرگترین سرمایه وزارت اطالعات را اعتماد رهبری، مسئوالن و مردم دانســت و ضمن تشــکر از زحمات مجموعه مدیران این وزارت در ادوار مختلف و بویژه اکنون تأکید کرد: شرعی، قانونی و همچنین مردمی عمل کردن، سه رکن اصلــی فعالیت و مأموریتهای وزارت اطالعات اســت. رئیس جمهوری با بیان اینکه وزارت اطالعات از مهمترین دستاوردها و سرمایههای نظام اسالمی است، افزود: اینکه بر اســاس قانون اساســی، تنها دســتگاه اجرایی است که وزیر آن باید مجتهدی عادل باشــد؛ یعنی متشــرع بودن کارکنان و نیز شــرعی و عادالنه عمل کردن وزارت اطالعات نخستین و محوریترین رکن فعالیت این دستگاه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.