بازدید رهبر انقالب از نمایشگاه شرکتهای دانشبنیان و فناوریهای برتر

Iran Newspaper - - News -

رهبــر معظــم انقــاب اســامی صبح سهشــنبه از نمایشــگاه شــرکتهای دانشبنیــا­ن و فناوریهــا­ی برتر (ایران ساخت) در حســینیه امام خمینی(ره) بازدید کردند.

بــه گــزارش پایــگاه اطاعرســان­ی دفتــر مقــام معظــم رهبــری، در ایــن بازدیــد دوســاعته، حضــرت آیــتاهلل خامنــهای ضمــن دیــدار از ۰۳ غرفــه شــرکتهای دانشبنیــا­ن و گفتوگــو بــا فنــاوران و پژوهشــگرا­ن، در جریــان آخرین دستاوردهای علمی و فناوری و پروژههای تجاریســاز­ی شده جوانان و متخصصان ایرانی قرار گرفتند.

سامانههای پزشکی با فناوری باال در تشخیص سرطان، همودیالیز، جراحی بــا روبــات و پروتــز عصبــی، تجهیــزات آزمایشــگا­هی، تولیــد واکســنها و داروهــای پیشــرفته بــه صــورت کامــاً بومــی، طراحی و ســاخت موتــور جت و طراحــی موتــور هوایی، سیســتمهای کنتــرل نیروگاهــی، تولیــد انــواع کاتالیســت­های نفــت و گاز، خدمــات شناســایی و حفــاری آبهــای ژرف، ســاخت مخــازن و تجهیــزات اســتیل، ســامانهها­ی پیشــرفته نوری، اسکنری، اندازهگیــ­ری، ُبــرش، شبیهســازی و پردازشگرها، ساخت فریزدرایر صنعتی و تولیــد بازیهــای رایانــهای از جملــه دستاوردهای شــرکتهای دانشبنیان حاضر در این نمایشگاه بود.

در بخشــی از بازدیــد، آقای ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــوری گزارشــی از رویکردهــا و برنامههــا­ی این معاونت بــرای گذار از اقتصــاد نفتی بــه اقتصــاد دانشبنیان بیــان کرد و گفت: با مجوز رهبر معظم انقاب اســامی کمک بســیار خوبی از صندوق توســعه ملی در اختیار بخش علمــی کشــور قــرار گرفــت کــه بــا ایــن کمک پروژههای علمــی و دانشبنیان در جهت مقاومســاز­ی اقتصاد کشــور و مقابلــه بــا تحریمها کیفیت و ســرعت زیادی گرفته است.

معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــوری بــا اشــاره بــه طــرح ایجــاد پهنههــای نــوآوری در کنــار دانشــگاهه­ا و مراکــز علمــی مســتعد، ایــران را بزرگترین زیستبوم نوآوری در غرب آســیا دانســت و افــزود: اکنــون بیش از 4 هــزار و ۰۰5 شــرکت دانشبنیــا­ن بــا درآمــد ۰۹ هزار میلیــارد تومانی، زمینه اشــتغال مســتقیم ۰۰۳ هــزار نفــر را فراهم کردهاند.

ســتاری زیســتبوم تولید داروهای پیشــرفته را نمونهای موفــق از اعتماد بــه جوانــان پرانگیــزه کشــور خوانــد و گفــت: در اثر ارتقــای این زیســتبوم، مهاجرت نخبگان در بخش داروسازی تقریباً متوقف شــده است و هر دارویی که وارد این چرخه شــود، حداکثر تا دو ســال بعد، تجاری و وارد بازار مصرف مردم میشود.

پس از سخنان ستاری، رهبر انقاب اسامی با تأکید بر لزوم عبور از اقتصاد نفتــی و عــوارض فرهنگــی آن، گفتنــد: یکی از گایههای جوانان در نمایشــگاه امروز این بود که بعضاً همان محصول یا تولیــد آنهــا را دســتگاهها­ی دولتی از خــارج وارد میکننــد کــه ایــن ناشــی از فرهنگ اقتصاد نفتی اســت و باید این نگاه غلط اصاح شود.

حضرت آیــتاهلل خامنهای خطاب بــه معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــوری افزودنــد: نباید اجــازه دهید ایــن موانــع پیــش پــای جوانــان فعال ایجــاد شــود، هر چــه میتوانیــد در این خصوص تــاش کنید، من نیــز هر چه بتوانم کمک خواهم کرد.

رهبــر انقــاب اســامی همچنیــن بــا تشــکر از پژوهشــگرا­ن و فنــاوران و دســتاندرک­اران نمایشــگاه، در لــوح یادبود متنی به این شرح مرقوم کردند: بسم اهلل الرحمن الرحیم جلــوه درخشــان اســتعداد ایرانــی و ه ّمــت انقابــی را در ایــن نمایشــگاه دیدیــم و خــدا را ســپاس گفتیــم. کار اساســی و بنیانــی بــرای بهرهگیــری از انگیزهها و توانهای باال باید جداً دنبال شــود. این مهمترین وظیفه مســئوالن دولتی اســت. به خداوند توکل کنید و با امید و شوق قدم بردارید، یقیناً خواهید توانســت به مشــکات اقتصادی کشور پایان دهید، انشاءاهلل. ّ سیدعلیخامن­های

۶۱ مهر ۸۹۳۱

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.