آیتاهللیزد­ی:مرزهایجغرا­فیایی ولیفقیهرام­حدودنمیکند

Iran Newspaper - - News -

رئیــس شــورای عالــی جامعــه مدرســین برقــراری نظام اســامی در ایــران را فرصــت تاریخــی و اســتثنایی بــرای تبلیــغ دیــن و معــارف الهی دانســت. بــه گزارش ایســنا، آیــتاهلل محمد یــزدی در دیدار جمعی از مســئولین مرکــز علمی، تربیتی امــام خمینی(ره) شــهرک مهدیه حــوزه علمیه قم، دربــاره نقش بیبدیل ولیفقیه و رهبری در نظام اسامی تصریح کرد: تقریباً از نظر ما این بحث جــای هیچ تردیدی ندارد که مســلمانان نیازمند به یــک رهبر آگاه، مطلع، مدیر، مدبر و آشــنا به مســائل جهانی هستند و خوشبختانه امام راحل و در حــال حاضر مقام معظــم رهبری«مدظلهالعال­ی» از هدایــای الهی بوده و هســتند کــه در طول ۰4 ســال اخیر، این نظــام مقدس را رهبــری کردند و از مخاطــرات و فراز و نشــیبهای مختلــف براحتی گذراندنــد. وی با تأکید بر اینکــه والیت فقیه امری مقید و در چارچوب مرزهای کشــور نیســت افزود: ولی فقیه، ولیای هست که مرز جغرافیایی محدودش نمیکند. یعنی فقط ولی و رهبر مســلمانان داخل کشور محســوب نمیشود بلکه او شرعاً حاکم بر مســلمانان جهان اســت. به عبارت دیگر هر کجا که مســلمانان هســتند، حاکمیــت فقیــه هم هســت. یــزدی ادامــه داد: بنابراین مــرز جغرافیایی یا مقررات سازمان ملل محدودکننده تشریعی والیت فقیه برای تبیین اسام در بین مردم نیست و همانگونه که حاکمیت پیامبر(ص) و امیرالمؤمن­ین (ع) برای همه انسانها است، ولی فقیه هم برای همه حاکم است.

وی بــه فشــارهای سیاســی و اقتصادی امریکا در ۰4 ســاله گذشــته علیه ایــران اشــاره کرد و افزود: اگر ترامپ میتوانســت که با ما وارد جنگ شــود، یــک لحظــه هم صبر نمیکرد ولی امروز شــرایط ایران به گونهای اســت که خود آنها بهتر از هر کســی میدانند که کمترین تجاوزی به مرزهای کشور، پشیمانی متجاوزان را در پی خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.