تیمترورسرد­ارسلیمانیب­هاتهاممحار­بهمحاکمهمی­شوند

Iran Newspaper - - News -

دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان کرمــان گفــت: اعضــای تیم پــروژه ترور ســردار سرلشــکر ســلیمانی بــه اتهام مشــارکت در اقــدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشــور، محاربه و کمک به ســرویسهای اطاعاتی کشورهای بیگانه و متخاصم تحت تعقیب قضایی قرار گرفتهاند. به گزارش ایرنــا، دادخدا ســاالری در تشــریح جزئیات طرح ترور سرلشــکر ســلیمانی، فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه گفت: بــا توجه بــه اشــراف کامــل اطاعاتی سازمان اطاعات سپاه و با احکام و دستورات قضایی تمامی عناصر اصلی و محوری تیم ترور، همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی ظرف کمتر از ۰۱ ســاعت در چندین نقطه مختلف مورد ضربه قرار گرفتند و دستگیر شدند. وی بــا اشــاره به اینکه این پروژه صرفاً در مرحلــه طراحی باقی نمانده بود، افزود: تمامی عملیات اجرایی این پروژه از قبیل جذب جاســوس، آموزش آنان، تهیه ســاح و مهمات و مواد منفجره و وســایل و تجهیزات ارتباطی و نظامی در ســطح وســیع و گسترده تهیه و از سوی پشــتیبانا­ن طرح از طریق یکی از مرزها به داخل کشــور منتقل و آمــاده بهرهبرداری بود. او ادامه داد: ســازمان اطاعات سپاه از شــش ماه قبل از دستگیری اعضای این تیم ترور در شــهریور ماه ســالجاری، اقدامات و فعالیتهای این تیــم را در خارج و داخل کشور بهصورت شبانهروزی مورد رصد اطاعاتی قرار میداده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.