اهداف اصلی ترکیه در شمال سوریه

Iran Newspaper - - News -

■ خطاهای پ.ک.ک در شمال سوریه کردهــای تحت امر پ.ک.ک در شــمال ســوریه و در جنگ با النصــره، داعش و دیگر گروههای تروریســت، شــجاعانه جنگیدنــد. امــا در میــدان سیاســت، مرتکب خطاهای جــدی شــدند. برخی از ایــن خطاهــا را میتوان چنین دســتهبندی کرد: ۱.سرنوشــت کردهای ســوریه و جایــگاه امروز و فردای آنــان را به فرجام درگیری چهل ســاله ترکیه و پ.ک.ک گــره زدنــد و ترکیه را بهعنوان یک دشــمن بــزرگ معرفی کردند. ایــن در حالی اســت کــه قبــاً، آزادانه به ترکیه ســفر میکردند و در حال داد و ســتد سیاســی و تجاری و فرهنگی بودند.۲.کلیه احزاب و نهادهای سیاســی خارج از چتر فکری پ.ک.ک و اوجــاالن و گروههــای نزدیــک به بارزانی را از منطقــه بیرون راندند و آنان را ناچار کردند که در اربیل و ســلیمانیه ســاکن شوند. ۳.نتوانستند رابطه با دمشق را به شکل هوشمندانه و بر اساس استراتژی روشن و هدفمند، مدیریت کنند. ۴.در مورد آینده کردها در ســوریه، شــتابزده و دور از واقعیت اندیشــیدن­د و بــا تصوراتی اغراقآمیز، تاش کردند بر اســاس تجارب کســب شــده از جنگ با داعش در کوبانی، در ترکیه نیز شــهرهای پایلوت خودگــردان ایجاد کرده و در کوچه و خیابانهای برخی شهرهای کردستان ترکیه، کانال و خندق حفر کرده و با نظامیان جنگیدند و میز مذاکره را واژگون کردند.

در پایــان باید به این نکته اشــاره کــرد که در هر حال، هیچکــدام از خطاهای کردها در تحوالت شــمال ســوریه، نمیتواند یک توجیه حقوقی و سیاسی قابل قبول برای حمله ترکیه به شرق فرات به دست دهد بلکه آن چه که در این میان اهمیت دارد، ضرورت پرهیز دمشــق و دولت اســد از مواضع مبتنی بر لجاجت است. چرا که دمشق در ماههای اخیر، درهای گفتوگو با کردها را بسته و جدیداً نیز در نامه به ســازمان ملل، تمام شــبهنظامی­ان کرد شمال سوریه را تروریست خوانده اســت. این در حالی اســت که این افراد، بر اساس توافق نانوشته با خود بشــار اســد، برای دفاع از مناطق شــمالی، در برابر مهاجمین ســاح به دســت گرفتند و اگر در موقعیت کنونی، دمشــق در مورد کردها، رویکردی عملگرایانه در پیش بگیرد و از اقدامات ترکیه غافل بماند، تحوالت پیش رو، قطعاً به ضرر دولت مرکزی و کردها خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.