ائتالف دریایی ضد ایرانی جوهری روی برگه

Iran Newspaper - - News -

خبــر دیگر اینکه،روزنامه رأی الیوم در تحلیلی نوشــت: پس از آنکه ایاالت متحــده نتوانســت یــک قــدرت دریایــی بینالمللــ­ی بــرای تضمیــن امنیت دریانــورد­ی در خلیــج فارس و دریــای عمان ایجاد کند، ایران، روســیه و چین مانورهای مشترکی را در برابر چشمهای ناو آبراهام لینکلن انجام میدهند، تا پیام واضحی را به غرب برســانند مبنی بر اینکه پکن و مســکو، از سیاســت تهران در منطقه و تشکیل ائتاف نظامی دریایی جدید، حمایت میکنند. به گزارش «انتخاب»، در ادامه این مطلب با بیان اینکه ائتاف پیشنهادی امریکا برای امنیت در خلیج فارس، تنها در حد جوهری روی برگه باقی مانده است، نوشته: با وجود مشخص نبودن حجم مانورهای دریایی نظامی، این مانور به احتمال قوی ابعادی وســیع خواهد داشــت؛ چرا که روســیه قصد دارد به این شکل نیروی نظامی خود را به همگان نشان دهد. عاوه بر این، هدف از اجرای مانورهــای عظیم، مقابله با دزدیهــا و تهدیدات دریایی برای تجارت نفت و جلوگیــری از ورود یــک قدرت چهــارم (ایاالت متحده) برای ســیطره بر تنگه هرمز و آزادی دریانوردی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.