قرائت نامه کارگران هفت تپه در مجلس

Iran Newspaper - - News -

نماینده تهران در جلســه دیروز مجلــس بــه جــای نطــق میــان دســتور خود ترجیــح داد تا نامه شکوائیه کارگران هفت تپه را قرائت کند. این در حالی است که امام جمعه اهواز نیز در گفتوگو با ایرنا وعده داده که پیگیر مشکات این کارگران خواهد بود. یکشــنبه شــب تعــدادی از کارگران شرکت هفت تپه که قصد داشتند برای دیدار با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با اتوبوس عــازم تهــران شــوند، توســط نیــروی انتظامــی بازداشت شــدند. البته گفته شده که تعدادی از بازداشتیها آزاد شدهاند. به گــزارش ایلنــا، علیرضــا محجــوب، نماینده تهــران دیــروز در نطق خود در مجلس با اشــاره به همین موضوع گفت: آزادی بیان در مجلس باید اســاس کار مــا باشــد. نباید بــه آزادی بیان خدشــه وارد شود هر کارگری با هر ایده و تفکری حــق دارد، بیایــد در مجلــس نظــرات خــود را مطرح کند و من خواهان رسیدگی هیأت رئیسه و قوه قضائیه نســبت به این موضوع هستم. ما حتــی اگر حرف این کارگران را قبول نداریم باید بگذاریم حرفشــان را بزننــد. در بخشهایی از نامه کارگران هفت تپه که دیروز توسط محجوب قرائــت شــد، آمــده اســت: «بــه فرصــت چهار سالهای که در اختیار کارفرمای بخش خصوصی بوده کارگران شــرکت کشــت و صنعت نیشــکر هفتتپه خواهان بازرســی از شــرکت هفت تپه و از کارفرمــای بخــش خصوصــی و رفع هرگونه اتهــام و محکومیــت قضایی از همــکاران که به بهانــه برپایی تجمــع و اعتصابات مطابق اصل 27 قانون اساسی و وفق 2۴۱ و 7۵۱ قانون کار در دفاع از کارگران مظلوم شرکت بوده مورد پیگرد و محکومیت قرار گرفتهاند هســتیم و از آنجایی کــه اختافــات قومی و صنفــی از مصادیق مواد 2۴۱ و 7۵۱ قانــون کار جمهــوری اســامی ایران میباشد باید توسط مراجع حل اختاف قانون کار رسیدگی شوند نه مراجع قضایی. درخواست داریم همکاران محکــوم آزاد و ضمن پرداخت کلیه معوقات و مطالبات قانونی برابر مواد 7۱، 8۱ و ۵۶۱ قانون کار به مانند سایر کارگران به کار بازگردنــد.» محجــوب پــس از قرائت ایــن نامه گفــت: من جملهای را اضافه کنم توجه داشــته باشــید شــرکت هفت تپه ۵2 هــزار هکتار زمین اســت که از ۱۳ کشور دنیا بزرگتر است. اینجایی کــه واگــذار شــده ۰۵ کیلومتــر در ۰۵ کیلومتــر مساحت دارد بنابراین من خواهش میکنم به این امر به جدیت دقت کنید. دیــروز همچنیــن نماینده ولــی فقیه در اســتان خوزســتان و امام جمعه اهواز با اشــاره به دیدار چهره به چهره خود با جمعی از کارگران شرکت کشــت و صنعت نیشــکر هفت تپــه در یازدهم شــهریورما­ه، گفــت: در صورتــی کــه بازداشــت هــر کــدام از این کارگران صحت داشــته باشــد، قطعاً بــا عوامــل آن برخورد خواهم کرد. ســید محمدنبــی موســویفرد در گفتوگــو بــا ایرنــا، وعده پیگیری خواستههای کارگران را داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.