دفاع محمد سالمتی از اقدامات برونمرزی سپاه

Iran Newspaper - - News -

محمــد ســامتی، دبیــرکل ســازمان مجاهدیــن انقــاب اســامی کــه البتــه منحل شــده اســت، بر اقدامات ســپاه پاســداران در خــارج از مرزها مهر تأیید زده اســت. این چهره شاخص اصاحطلــب در بخشــی از گفتوگــوی خــود با

منًشــخصاً خبرآنایــن،گفتــهاســ­ت: خیلیاز کارهای سپاه را قبول دارم. مثا کارهایی که سپاه در خارج انجام داده و امنیتی که در داخل ایجاد کرده اســت. وی در تشریح این اقدامات افزوده: اقداماتی که در ســوریه، لبنــان، عراق و یمن چه از لحــاظ اجرایــی و چــه از لحــاظ ســازمانده­ی و معنــوی انجــام داده اســت، مــن شــخصاً این اقدامــات را قبــول دارم. چــرا؟ بــه ایــن دلیل که خــودم هم همین دیــدگاه را داشــتهام. نه فقط من، حتی در اوایل کار سازمان مجاهدین انقاب اســامی ایران، ما یک اســتراتژی تحــت عنوان «نظــم نوین جهانی» یا «آغــاز مرحله جدیدی از تهاجم امریکا برای ســلطه بر جهان» منتشر کردیــم کــه به دلیــل اهمیتــش روی آن زیاد کار شــد. وی ادامه داده: در این بیانیه جهت مقابله بــا تهدیدهــای امریکا عــاوه بــر اتخــاذ راههای سیاسی و اقتصادی به راههای نظامی نیز اشاره کرده بودیم و در این زمینه به ضرورت نزدیکی و گسترش روابط در زمینه نظامی با کشورهای هم سرنوشــت (هدف تهاجم امریکا) مثل ســوریه، یمــن و غیره و نیــز بهرهگیــری از نفوذ ایــران در میان جنبشهای انقابی و اسامی فلسطین و لبنان که در آن موقع بیشتر مطرح بودند، اشاره کردیم. لذا آنچه سپاه انجام داده، تقریباً همان چیزی است که ما پیشنهاد داده بودیم. من هنوز هم به آن تحلیل معتقدم. سامتی گفته است: آن اســتراتژی بــرای امنیــت ملی یــک ضرورت جــدی اســت. بارها و در مقاطــع مختلف ظرف 28،27 ســال اخیــر امریکاییها اعــام کردهاند که تصمیم جدی در جهت تغییر نقشه سیاسی خاورمیانــ­ه دارند. بــرای این کار ائتاف درســت کردند، گروههای تروریستی سازماندهی کردند و هزینههای هنگفت کردند. اگر این کار به نتیجه میرسید، بیتردید امنیت در مرزهای ما از بین میرفت و گروههای مسلح تجزیهطلب تقویت میشــدند. حضــور ایــران در مقابلــه بــا اهداف امریــکا در منطقه سرنوشتســا­ز شــد. حتی اگر امریکا چنین راهبردی در خاورمیانه نمیداشت نیز ایران بتدریج با مشکل امنیتی دیگری مواجه میشــد و آن، این بود که چون برخی کشورهای منطقــه دارای راهبردهایـ­ـی بــرای امنیــت درازمدت و گسترش نفوذ خود بودند و هستند؛ در نهایــت امنیــت و منافــع ایــران را بــه چالش میکشید. این فعال سیاسی اصاحطلب گفته: مثاً در ارتباط با چنیــن راهبردی القاعده که در ســال 7۶۳۱ در پیشــاور پاکســتان تأسیس شد با حمایت و کمک عربســتان بود. یا طالبان که در سال ۵7۳۱ در افغانستان همسایه ما به قدرت رسید، حمایت کامل عربستان پشتوانه آن بود. چنین راهبردهایی بیتردید امنیت ما را تهدید میکند. مشابه چنین راهبردی را برخی دیگر از کشورهای ریز و درشت منطقه داشتند. در قبال چنیــن راهبردهایـ­ـی ایــران برای تأمیــن امنیت خود چه میتوانست بکند؟ به نظر من، همین کاری که سپاه و در مرحله بعد ارتش آن را انجام دادهانــد. ســامتی افــزوده: لذا حفــظ و تقویت روابط بــا حزباهلل لبنان، حمایــت از حماس و دیگر گروههای فلســطینی، کمک بــه زینبیون و فاطمیون، حمایت از حشدالشعبی و حمایت از انصاراهلل بخوبی در چارچوب استراتژی امنیت ملی ایــران میگنجد. با این حــال به نظر من از آنجــا که ســپاه کار خــود را در ایــن زمینه بخوبی انجام داده اســت، جــای قدردانی فــراوان دارد. این کارها نه فقط امنیت ملی را به ارمغان آورد بلکــه ایران را به عنــوان قدرت برتر منطقه ارتقا داد. البتــه طبیعتاً تصمیم این کار با مســئوالن بوده است و سپاه و ارتش مجری بودهاند، اما این به معنی این نیست که من همه کارهای سپاه را قبول داشته باشم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.