انتخاباعضا­یهیأتمنصفه­جرایممطبوع­اتیوسیاسی

Iran Newspaper - - News -

۱2 عضو هیأت منصفه مطبوعات استان تهران انتخاب شدند. به گزارش ایسنا، ناصر سراج نماینده رئیس قوه قضائیه در هیأت منصفه مطبوعات، اسامی اعضای جدید هیــأت منصفه تهــران را اعام کرد: علیاکبر کســاییان، علیاکبر اشــعری، علیرضا سربخش، یوســف قروی قوچانی، احمد مؤمنیراد، سیدمرتضی موسویان، محمود خســروی وفا، عفت شریعتی، محمدمهدی حیدریان، نادر قدیانی، پروین سلیحی، محمدحسن رحیمیان، سیدناصر نوریزاده، روحاهلل عالمی، میثم امرودی، محسن قمــی، شــهریار بحرانــی، دکتر ســیدعلی جمالیان، یحیی آل اســحاق، حمیــدزاده و محمدرضا بهمنی به مدت دو سال به عضویت این هیأت درآمدند. سراج همچنین گفت: با دســتور رئیس قوه قضائیه و مطابق اصل 8۶۱ قانون اساســی هیأت منصفه مطبوعات در دوره جدید عاوه بر جرایم مطبوعاتی به جرایم سیاسی هم رسیدگی خواهد کرد. رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور همچنین در گفتوگو با ایلنا گفت که از این سمت برکنار نشده بلکه استعفا داده است. او درباره حضور نیافتن در مراسم تودیع و معارفه هم گفته که موضوع را دیر به من اباغ کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.