کشف دو میدان جدید نفتی و گازی

«ایران» ضمن بررسی برنامه تولید ۸ میلیون بشکهای نفت خام خبر میدهد چشمانداز صنعت نفت و راههای توسعه آن در کنگره راهبردی نفت و نیرو با حضور مقامات و کارشناسان انرژی بررسی شد

Iran Newspaper - - News - عطیه لباف خبرنگار

یــک خبر نفتــی مهم! به میادیــن نفتی و گازیکشوردو­میداندیگرا­ضافهشد.یکی بامخزنگازط­بیعیودومیم­خزنینفتی است که حجم ذخایر نفت و گاز کشور را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد.

ایــن خبــر را ســید صالح هنــدی مدیر اکتشــافات شــرکت ملــی نفــت ایــران در گفتوگو بــا خبرنگار ما عنوان کرد. هندی میگوید: «دو میدان کشــف شده مستقل هســتند و بــا کشــورهای هم جــوار مخزن مشترکی ندارند.» مستقل بودن میدان به انتخاب زمان مناســب توســعه آن کمک میکند و این فرصت را در اختیار کشور قرار میدهــد که هر وقت ســرمایه و تکنولوژی در دسترس بود و نیاز به افزایش ظرفیت تولید وجود داشت، اقدام به توسعه کند.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران ادامه میدهد:«میادین مرزی ایران تقریباً شناســایی شــدهاند و از ایــن پــس انتظــار اکتشاف جدید در مرزها را نداریم.» ■ میداننفتیب­زرگدرخوزست­ان

بهگفتههندی،میدانگازیک­شفشده در جنوب اســتان فارس قرار دارد و میدان نفتــی کشــف شــده نیــز در جنــوب غربی کشــور یعنی اســتان خوزســتان قرار دارد. مدیراکتشاف شــرکت ملی نفت میگوید که این اکتشــاف توسط شرکت ملی نفت بخــش اکتشــاف آن انجام شــده امــا قرار است که شرکتهای «ایاندپی» ایرانی به موضوعاکتشا­فورودپیداک­نند.

هندی توضیح میدهد: «وزارت نفت بهدنبال آن بود که ریسک و هزینه اکتشاف را به شــرکتهای بینالمللــ­ی واگذار کند. اما اکنون شــرایط فرق کــرده و در صورتی که شرکتهای داخلی سرمایه کافی برای اکتشاف را داشته باشند، حاضریم که این کار مهــم را بــا شــرکتهای داخلــی جلــو ببریــم. تاکنون دو شــرکت داخلــی اعام آمادگیکرده­اندوهفتهآی­ندهقرارداد­هایی را بــا آنهــا امضــا خواهیــم کــرد. شــرکت مهندســی و ساخت تأسیسات دریایی نیز بــرای بررســی و اکتشــاف در خلیج فارس اعــام آمادگی کرده که بــزودی قراردادی با آنها امضا خواهیم کرد.» بهگفته هندی جزئیات میدان گازی کشف شده در استان فارس هفته آینده و میدان نفتی جدید در خوزستان نیز بزودی اعام خواهد شد.

مدیــر اکتشــافات شــرکت ملــی نفت ایــران میگویــد کــه حجم مخــزن میدان نفتی کشف شده بسیار قابل توجه است و آمارذخایرا­ثباتشدهنفت­درخوزستانر­ا تغییرخواهد­داد. ■ کشــف،درکنارتوسع­هوافزایشضر­یب بازیافت

روز گذشــته یک کنگره مهم در تهران برگزار شد؛ پنجمین کنگره راهبردی نفت و نیرو. یکی از نشستهای تخصصی این کنگــره موضوع جالبی را بررســی کــرد. در نشســت «۸ میلیــون بشــکه تولیــد نفت، ضــرورت؟ رؤیــا یــا واقعیــت؟» بــه ایــن موضوع پرداخته شد که آیا ایران میتواند در ظرفیت تولید نفت خــام خود تجدید نظر کند و آن را افزایش دهد؟

کارشناســا­ن حاضــر در ایــن نشســت معتقدبودند­کهآنچهتعیی­نمیکندایرا­ن توانافزایش­ظرفیتتولید­نفتخامدارد یا خیر؟ ویژگیهای مخازن نفتی اســت و بعید اســت که ایران توان تولید ۸ میلیون بشکه نفت خام در هر روز را داشته باشد.

اما این درحالی اســت که شــرکتهای بینالمللی بعد از برجام و طی مذاکراتی کــه بــا مقامهــای نفتــی داشــتند، عنــوان کــرده بودنــد که ایــران ایــن تــوان را دارد و فقــط کافــی اســت روی موضــوع افزایش ضریــب بازیافــت نفــت خــام از مخــازن بیشــتر کار کند. ضمن آنکه ایران میادین توســعه نیافته بیشــماری دارد که اگر روی آنها ســرمایهگذ­اری شــود، امکان افزایش ظرفیــت تولیــد نســبت به ســطح فعلی وجــود دارد. البتــه در یــک بــازه زمانــی مشــخص کــه عمــاً در کوتــاه مــدت غیر ممکن اســت. آمارها نشــان میدهد که از ۸۵۲ مخــزن نفتــی کشــف شــده در ایران ۰۲۱ مخــزن دســت نخــورده باقــی مانــده اســت و از ۲۳۱ مخزن گازی نیز ۲۰۱ مخزن توســعه نیافته اســت. این موضوع نشــان میدهد که امــکان افزایش ظرفیت تولید نفت خــام از محــل میادین جدیــد وجود دارد. ضمن آنکــه در ایران میادین نفت و گاز غیرمتعارف متعددی نیز کشــف شده کــه هنــوز برای توســعه آنهــا اقدام نشــده اســت. چراکه تولیــد از ایــن میادین هزینه بر اســت و مانند میادین متعارف ایران که هزینه تولید از آنها کمتر از ۰۱ دالر برای هر بشــکه است، نیســت. عراق با تکیه بر این فرصتها توانســته که میــزان تولید نفت خــام خــود را اکنــون به نزدیــک ۵ میلیون بشــکه در روز برســاند و برنامــه دارد که در آینــدهای نزدیــک رکورد ظرفیــت تولید ۷ میلیونبشکه­درروزرانیز­بشکند.بیشترین تمرکز عــراق که میادینی بــا رفتار مخزنی نزدیک به مخــازن نفتی ایــران دارد، روی بحــث افزایش ضریــب بازیافــت نفت از مخازناست. ■ اماواگرهای­ظرفیت۸میلی­ونبشکهای

اما مسأله این است که آیا در شرایطی که ایــران تحریــم اســت و توان صــادرات نفت خــام حتی به میــزان ظرفیت تولید موجــود ندارد، پرداختن به رؤیای تولید ۸ میلیون بشــکه در هر روز منطقی اســت؟ هرچند که این ظرفیت است و خود تولید نیست.

ظرفیــت تولیــد نفــت خــام ایــران سالهاست که در نزدیکی۴ میلیون بشکه در روز بــوده اســت و باالترین میزان تولید نیــز مربــوط بــه ســالهای قبــل از انقاب اســامی اســت. در دهه ۰۵۳۱ تولید نفت ایــران از مــرز ۶ میلیون بشــکه در روز عبور کرده بــود و با این تولید رکــورد بینظیری در تاریخ صنعت نفت ایــران به جا ماند. چراکــه آن زمان چاهها جوان بودند و توان تولید بیشتر بود. اما موضوع دیگر به تولید صیانتی از مخازن مربوط میشود. در این باره رضا دهقان معاون شرکت ملی نفت ایران در توسعه و مهندسی، به خبرنگار ما میگوید:«امکانافزای­شضریببازیا­فت نفت خــام و افزایش ظرفیت تولید از این طریــق وجــود دارد که صیانتی محســوب میشــود. امــا در برهــه کنونــی بهدلیــل تحریمها شــرایط سخت شده است. بعد از برجــام میخواســتی­م بــا مــدل جدیــد قراردادهــ­ای نفتــی ایــن فرصــت را ایجاد کنیم و سرمایهگذار خارجی به خاطر آنکه نفعــش در افزایــش صیانتی تولیــد بود، ایــن کار را بــرای کشــور ما انجام دهــد. اما تحریمهــا اجازه نداد. اکنــون میخواهیم ایــن کار را با اســتفاده از توان شــرکتهای داخلــی دنبال کنیم. هرچنــد که مصداق اختراع چرخ از اول است. ■ نقاط ضعــف مدیریت ایرانــی از دیدگاه یکنروژی الرس نــوردام، ســفیر نروژ در تهران روز گذشــته یکی از میهمانان و ســخنرانان کلیدی کنگــره نفت و نیرو بود. او در این سخنرانی به بیان روند کشف نفــت در نــروژ تــا تبدیــل آن از یک کشــور فقیــر اروپا به کشــوری ثروتمنــد پرداخت و بــا دادن آمارها و اطاعات نشــان داد که نقــاط ضعــف مدیریــت ایرانــی صنعت نفت چه بوده است و باید چه کرد. الرس نــوردام گفت که سیاســت نفتی نــروژ این اســت کــه هیــچ سیاســتی در کار نباشــد و پول نفت مســتقیماً به یک صندوق واریز شــود و از محل آن ســرمایهگذ­اری صورت گیرد. آنچه وارد بودجه این کشور میشود ســود کســب و کارهای ایجاد شده از محل ســرمایهگذ­اریها با پول نفت اســت. این موضــوع آینــده اقتصــاد نــروژ را تضمین کرده است.

بهگفتهسفیر­نروژ،اززمانیکهص­ندوق ســرمایهگذ­اری نــروژ در ســال ۰۹۹۱ ایجاد شــد، تاش کردهاند منابــع محدود نفتی خــود را بــه داراییهــا­ی مالــی همیشــگی تبدیل کننــد. او میگوید: ایــن موضوع به ما فرصتی بزرگ داده اســت و اگر با دقت مدیریــت شــود، هــم بــه نســل من ســود میرساند و هم برای نسلهای آینده باقی میماند.

ســفیر نــروژ توضیــح داد کــه فــروش نفــت و گاز نــروژ مبتنی بــر منافع خالص تجاری اســت و با کنار گذاشتن ماحظات سیاســی در سیاستگذاری نفت و گاز خود، بــاور کردهانــد که یــک تأمینکننــ­ده قابل پیشبینیترو­مطمئنترهست­ند.

در همین حال نوردام ادامه داد: افزون بر این شــرکتهای نفت و گاز نروژ متوجه میشــوند کــه بایــد بــا یــک آینده ســبزتر هماهنــگ شــوند، از اینرو این شــرکتها

ســرمایهگذ­اری ســنگینی در فناوریهــا­ی تجدیدپذیرد­ارند.

سفیر نروژ در آخر گفت: امیدواریم این دورنما از یک کشــور کوچک در شمال کره زمین ارزشهایی برای ایران داشته باشد.

کارشناســا­ن ایرانــی نیــز بارهــا بــر این موضوع تأکید کردهاند و امید است حاال که عزمی در سیاستگذارا­ن کشور برای حذف نفت از بودجه دیده میشود، ایران نیز گام در این مســیر اصاحی بگذارد و آینده را با نفت اما بهصورت غیر مســتقیم بســازد. از ایــن طریق منافع نفت بــه آیندگان نیز خواهدرسید. ■ ارزش ســرمایه انســانی صنعــت نفت کمترازنفتن­یست محمدرضا باهنر، مشــاور رئیــس مجلــس شــورای اســامی در بخــش ارائــه ســخنرانیه­ای کلیــدی ایــن کنگره بــه مزیتهای ایــران از جمله ســرمایه انســانی باهــوش و جهادگــر، موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی کشور، حضــور در منطقــهای کــه دوســوم ذخایر متعــارف هیدروکربــ­وری دنیــا را در خــود جای داده و بهرهمندی از بیشترین ذخایر هیدروکربور­ی در ســطح جهان اشاره کرد و گفــت: تنها یک درصــد افزایش ضریب بازیافتنفت،بالغبر۵.۷میلیاردبش­کهبر ذخایر قابل استحصال نفت ما میافزاید کهبااحتساب­قیمتامروزه­ربشکهنفت، سرمایه کانی خواهد شد. وی بر ضرورت حاکمیــت فضــای رقابتی در کشــور تأکید و بــا بیان اینکــه در چنین فضایی، به ســه اصــل قیمت، کیفیت و ســرعت کار توجه میشــود، ادامــه داد: بایــد بــه کارآفرینان کشور کمک کنیم از مسیر ناهمواری نظام لخت بوروکراســ­ی کشــور عبور و به وظیفه ملــی و مذهبی خود عمل کننــد. باهنر با بیان اینکه هزینه تولید هر بشــکه نفت که زمانــی حــدود ۳ دالر برای هر بشــکه بود، امروز به حدود ۷ تا ۸ دالر به ازای هر بشکه

رســیده است و در ســالهای آینده باز هم افزایــش خواهد یافت، تصریــح کرد: این رونــد را بایــد به چرخه اقتصادی درســتی بــرای پیشــرانی بخشهــای اقتصــادی مختلف کشور تبدیل کنیم. مشاور رئیس مجلس شــورای اســامی، GDP کشــور را حدود ۰۰۴ میلیارد دالر اعام کرد و گفت: ســهم نفــت در اقتصــاد کشــور میتوانــد خیلیمتنوعت­رومتفاوتتر­نسبتبهامرو­ز باشد و آیندهپژوهی میتواند در هدایت ما به ســمت اســتفاده بهتــر از ســرمایهها­ی کشور در بلندمدت راهگشا باشد. دبیرکل جامعه اســامی مهندســان بر ضــرورت رفع مشکات ساختاری و مدیریتی کشور هــم تأکید کــرد و افــزود: کافی اســت یک تومان به قیمت فرآوردههای نفتی کشــور اضافه شــود، همه گردن هــم میاندازند. اینها مشــکات رگوالتوری اســت که نباید در ســطح مدیریتــی کشــور وجود داشــته باشد. باهنر با بیان اینکه رسوب تفکرهای کمونیســتی همچنــان در جریانهــای سیاسیمختلف­وجودداردوه­نوزبسیاری نمیتوانند ببیننــد برخی قدشــان زیادی بلند میشــود، ادامه داد: هــزاران میلیارد تومان بنگاه آماده واگذاری داریم، اما هم فروشــنده و هم خریدار در زندان هستند. هــم رئیس ســازمان خصوصیســاز­ی در زندان است و هم ســرمایهگذ­ار؛ چه کسی جرأت دارد با این شرایط پا پیش بگذارد؟ ■ گازبهمثابه­کاالیراهبر­دیجهان محمدحســین عادلــی دبیــرکل پیشــین مجمــع کشــورهای صادرکننده گاز (جیییسیاف) به عنوان یکــی دیگر از ســخنرانان پنجمیــن کنگره راهبــردی نفت و نیرو با بیــان اینکه «گاز» به کاالیی راهبردی در جهان تبدیل شــده اســت، اظهار کــرد: گاز طبیعی تــا پیش از ســال ۰۰۰۲ بهعنــوان یــک انــرژی داخلی بوده و حدود ۸۶ درصد تولید گاز در داخل کشــورها اســتفاده میشــد، اما ایــن کاالی

داخلــی هماکنــون بــه کاالیی راهبــردی و بینالمللــ­ی بــدل شــده اســت. وی نقش کنونــی گاز را ماننــد نقــش نفــت در قــرن ۰۲ عنــوان کرد و بــا بیان اینکه نقش نفت در جهــان در حال کاهش اســت، تصریح کــرد: بازیگران بزرگ بازار گاز مانند امریکا و روســیه هماکنــون در یک رقابت شــدید اقتصادی و سیاســی با هم قــرار دارند و در واقــع گاز به موضــوع رقابــت و تنشهای بینالمللــ­ی تبدیل شــده اســت. دبیرکل پیشین جیییسیاف با اشاره به تغییردر ســاختار بازار گاز، یادآور شد: البته بازار گاز هنوز جهانی نشده و همچنان بخش قابل توجهــی از آن بهصــورت خط لوله اســت. عادلــی با بیان اینکه اقتصــاد دنیا در حال افول اســت، به ذکر آماری از چند مؤسسه بینالمللــ­ی از جملــه ســازمان توســعه و همکاریهــا­ی اقتصــادی )OECD( اشــاره کرد و افزود: براســاس گــزارش این مؤسســههای بینالمللــ­ی، رشــد اقتصاد جهانــی که بــا کاهش همراه شــده اســت تــا ســال ۰۲۰۲ افزایــش مییابد.وی رشــد اقتصاد جهــان در ســال ۸۱۰۲ را ۳ درصد عنوان کرد و افزود: معتقدم رشــد اقتصاد جهانی آنگونه که مؤسســات بینالمللی پیشبینــی کردنــد، قابل تحقق نیســت. رئیــس هیــأت مدیــره انجمــن اقتصــاد انــرژی ایران با طــرح این پرســش که چرا اقتصــاد دنیا رو بــه رکورد مــیرود؟ اظهار کــرد: جنــگ تجاری چیــن و امریــکا که در مجمــوع ۰۴ درصد تولیــد ناخالص ملی )GDP( را دارنــد، موضــوع اروپا و برگزیت و تحریمهــای امریــکا که تنها محــدود به ایران نمیشــود و بســیاری از شــرکتها و کشــورهای جهان را شــامل میشــود، سه عامل اصلی رکورد اقتصاد جهان به شمار میآیند.

وی بــا اشــاره به اینکه بازار گاز در ســال ۸۱۰۲ با رشد پنج درصدی همراه شده که قابل توجه بوده اســت، تصریح کرد: از آن رو عنــوان کردم «قابل توجه» که میانگین رشــد گاز در ســال ۰۰۰۲ تــا ۷۱۰۲ تنهــا ۵.۲ درصــد بــوده اســت. عادلــی ادامــه داد: وضع مســاعد آب و هوا، سیاســت مربوط به تعطیل کــردن نیروگاههای بــا خوراک زغالســنگ و قیمت پایین گاز ســه عامل اصلی رشد بازار گاز بوده است. ■ قرنانرژیها­یتجدیدپذیر غامرضــا منوچهــری، معــاون ســابق توســعه و مهندســی شــرکت ملــی نفــت ایــران و مدیرعامل اویــک، در بخــش ارائــه ســخنرانیه­ای کلیــدی پنجمین کنگره راهبــردی نفت و نیــرو، با موضــوع «تحوالت ســاختاری در صنعتنفت»گفت:دنیادرآستا­نهتحول عمــده در بخــش انــرژی اســت، بنابراین بهطور طبیعــی اگر این تحــوالت را خوب بشناســیم، میتوانیــم موقعیت کشــور را بازبینــی و به مســیر توســعه کشــور کمک کنیم.

وی با بیان اینکه بخــش انرژی دنیا در معرض تحــوالت بنیادیــن قــرار دارد، به تبیین مهمترین روندهــای جهانی حوزه انــرژی پرداخــت و در ایــن میــان به رشــد مصــرف گاز و متقابا پاییــن آمدن تقاضا بــرای نفــت و اجبار بــرای کاهش مصرف و تولیــد زغالســنگ، ظهــور انرژیهــای تجدیدپذیــ­ر و برقی شــدن صنایع، ظهور منابع غیرمتعارف نفت و گاز در امریکای شمالی و تدوین مقررات مربوط به کاهش مصرفگازدیا­کسیدکربناش­ارهکرد.

مدیرعامــل اویــک بــه کاهــش هزینه تولیــد انرژیهــای تجدیدپذیــ­ر و ظهــور فناوریهــا­ی نــو در ایــن عرصــه اشــاره و تصریــح کــرد: در ۰۱ ســال گذشــته، هزینه تولید انــرژی خورشــیدی در جهان حدود ۰۷ درصد و هزینه تولید انرژی بادی حدود ۰۳ درصــد کاهش یافته اســت و این روند کاهشی ادامه دارد.

بهگفتــه وی، اگــر قرن نوزدهــم را قرن زغــال ســنگ و قرن بیســتم را قــرن نفت قلمــداد کنیــم، بایــد قبــول کنیــم قــرن بیســتویکم بویژه نیمه دوم ایــن قرن را باید قــرن انرژیهــای تجدیدپذیــ­ر و دوره تغییر قــدرت در عرصه انــرژی در دنیا به شــمار آورد. منوچهــری ادامــه داد: رشــد ســرمایهگذ­اری در بخــش نفــت و گاز در بازه زمانــی ۰۱۰۲ تا ۵۱۰۲ چندان مطلوب نبــوده اســت و بیشــترین ســرمایهگذ­اری را امریــکای شــمالی در این زمینه داشــته کــه ســرمایهگذ­اری انجــام شــده در ایــن بخــش حــدود ســه برابــر ســرمایهگذ­اری در بخــش خاورمیانــ­ه بــوده و ایــن حجم سرمایهگذار­ی، اشتغالزایی قابل توجهی در ایــن بخــش بههمــراه داشــته اســت. معاون ســابق توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران و مدیرعامل اویک گفت: تحوالتساخت­اریشرکتهای­نفتیبویژه حرکت آنها به سمت رقابتپذیری بیشتر در نــوع خــود قابل توجه اســت و باید این فضای رقابتی در کشور فراهم شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.