تمدید خرید تضمینی گندم تا پایان مهر

Iran Newspaper - - News -

مرتضی سعادتیکیا، مدیرکل هماهنگی خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایــران از تمدیــد مهلت خرید تضمینی گندم تــا پایان مهر ماه خبــر داد. وی با اعام این خبر گفت: گندمکارانی که محصولی داشته باشند میتوانند تا پایان مهر ماه برای تحویل آن به مراکز خرید دولتی اقدام کنند. وی ادامه داد: برخی گندمکاران هنوز مقداری از محصول را در ســیلوها انبار کردهاند که تا پایان مهر مــاه جاری فرصت تحویــل آن را به مراکز دولتی دارند. ســعادتیکی­ا با تأکید بر اینکــه قیمت خرید این گندمها از کشــاورزان قیمت مصوب ســال زراعی ۸۹۷۹ اســت، افزود: قیمت خرید گندم از کشــاورزان تا پایان مهر ماه نرخ مصوب ســال ‪(۰۰۷۱ ۸۹-۷۹‬ تومان) اســت چرا که محصولی که در حال حاضر تحویل داده میشــود برای سال زراعی گذشته اســت. وی میزان تحویل گندم به مراکز دولتــی تا به امــروز را ۷ میلیون و 5۱۷ هــزار تن عنوان کــرد. وی درباره احتمال تحویل گندم توسط دالالن در زمان تمدید مهلت خرید تضمینی گندم اظهار کرد: امکان اینکه دالالن بتوانند گندم را در این زمان به مراکز خرید تحویل دهند وجود ندارد چراکه ما تنها از کشاورزان گندم را تحویل میگیریم./ایلنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.