افتتاح طرحهای جدید با هدف پایداری شبکه برق

Iran Newspaper - - News -

غامرضا خوش خلق، مدیرعامل شــرکت برق منطقهای تهران با تشــریح جزئیــات طرحهــای جدیــد برقــی در تهــران، گفــت: بــا بهرهبــردا­ری از این پروژههــا شــرایط شــبکه برق، پایــدار خواهــد شــد. مدیرعامل شــرکت برق منطقــهای تهــران میزان رشــد بــار شــبکه در تهــران را ۴ درصد عنــوان کرد و گفــت: تابســتان امســال با مصــرف ۱۱هزار مــگاوات برق پیــک مصرف در تهران پشــت ســر گذاشــته شــد. خوش خلق به افتتاح طرحهــای برقی این شــرکت اشــاره کرد و گفت: طرح افزایش ظرفیت پســت ۰۳۲/۳۶ کیلوولت شــوش یکی از این طرحها اســت. مدیرعامل شــرکت برق منطقهای تهران گفــت: این پروژه با هزینهای بالغ بــر ۰۵۲ میلیارد ریال و با هدف تعدیل بار ترانسها و پایداری شبکه احداث شده است./ایرنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.