اتمام عملیات احداث متروی هشتگرد

Iran Newspaper - - News -

حبیــباهلل طاهرخانــی، مدیرعامل شــرکت عمران شــهرهای جدیــد با بیان اینکــه پیشــرفت فیزیکــی پروژههای مســکن مهــر پردیس ۷۸ درصد اســت، گفت: مســکن مهر این شــهر تا پایان امســال تکمیل خواهد شــد. طاهرخانی درباره هزینه خرید ناوگان خط مترو هشتگرد خاطرنشان کرد: قاعدتاً دستگاه بهرهبــردا­ر کــه مترو تهران اســت بایــد نــاوگان را تهیه کند اما شــرکت عمران شــهرهای جدید دو رامقطار در چند ســال گذشــته خریداری کــرده بود که در حال حاضر در اختیار شــرکت بهرهبرداری مترو تهران گذاشــته شــده اســت. البته این دو رامقطار کفایت تعداد مســافران این مســیر را نخواهد کرد اما به هر حال میتواند در تأمین بخشــی از ناوگان کمک باشــد. دولت نیز حمایت بیشتری باید بکند تا ناوگان بیشتری برای این خط ریلی خریداری کنیم./مهر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.