افتتاح۰1 سد

Iran Newspaper - - News -

رضــا اردکانیــا­ن، وزیر نیرو گفــت: یکــی از مهمترین ویژگی آب و برق کشــورمان بهرهمندی از باالترین اســتاندار­دهای جهانــی اســت. وزیر نیــرو با اشــاره بــه اینکه در نیمــه دوم امســال ۷۲۲ پــروژه بــزرگ صنعــت آب و برق بــا اعتباری بالــغ بر ۳۳ هــزار میلیارد تومان در ۱۳ اســتان کشــور به بهرهبــردا­ری خواهد رســید، ادامه داد: براســاس برآورد انجام شــده میانگین سرمایهگذار­ی در هر اســتان حدود یک هزار میلیارد تومان در بازه زمانی یاد شــده بوده اســت. وی به افتتاح ۰۱ ســد در شــش اســتان کشور در قالب این طرح اشــاره کرد و گفت: با بهرهبرداری از این طرحها در نیمه دوم امســال، آب شــرب برای ۹ شــهر با جمعیتــی بالغ بر ۶.۱ میلیون نفر تأمین خواهد شــد. به تعبیری برای هر نفر در شبانهروز ۰۷ لیتر آب اختصاص پیدا خواهد کرد. وزیر نیرو با تأکید بر اینکه در این مدت ۶۳ هزار هکتار شــبکه آبیاری و زهکشــی در چهار اســتان کشــور افتتاح خواهد شــد، ادامه داد: در شــش ماه آینده آبرســانی به یکهزار و ۴۲۱ روستای کشور با جمعیتی بالغ بر ۶۲۷ هزار نفر در دستور کار قرار گرفته است. اردکانیان با اشــاره به اینکه تا پایان امســال روزانه شــش روســتای کشور از آب شــرب ســالم و پایدار برخوردار خواهند شــد، گفت: تا پیش از پایان ســال ۸۹ تعداد ۹۲ تصفیهخانه فاضالب در ۶۱ اســتان کشــور با ظرفیت بیش از ۳۵۵ هزار مترمکعب بــه مجموع تصفیهخانهه­ای فاضالب کشــور افزوده خواهد شــد. وزیر نیــرو تأکید کرد: در ایــن مدت همچنین ۲۱ تصفیهخانه آب شــرب دیگــر بــه ظرفیت ۳.۱ میلیون مترمکعب در روز و با جمعیت تحت پوشــش ۲.۶ میلیون نفر در ۹ استان کشور افتتاح خواهد شد./ایرنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.