رقبای«درجستوجویف­ریده»مشخصشدند

ثبت یک رکورد جدید در فهرست متقاضیان شرکت در بخش بهترین فیلم خارجیزبان اسکار

Iran Newspaper - - News - ایثار قنواتی خبرنگار

اعــام فهرســــــ­ـــت نهایــــــ­ـی فیلمهــای متقاضــی شــرکت در رقابــت بهتریــن فیلــم خارجیزبــا ِن اســکار بــا یــک اتفاق غیرمنتظره همراه شــد. بر اســاس آماری که نشــریه «هالیوود ریپورتر» منتشر کرده امسال 93 کشــور از 195 کشور جهان برای شــرکت در ایــن رقابــت کنجکاویبرا­نگیز فــرم پــر کردهانــد؛ رقابتــی که نهــم فوریه ســال 2020 در دالبــی تیهتــر لسآنجلس برگزار میشــود و مجسمه طایی اسکار را در دســتان برنده خوششــانس خود قرار میدهد. نود و دومین دوره مراســم اسکار چند ماه دیگر در حالی برگزار میشــود که اســامی فیلمهــای خارجی شــرکتکنند­ه در آن از چنــد هفتــه پیــش و همزمــان بــا نزدیکشــدن به ددالین ثبــت فیلمها در ایــن رویــداد ســینمایی بتدریج بــه گوش میرســید. تعدادی از کشورهای متقاضی شــرکت در ایــن رقابــت بــا آثــاری قابــل پیشبینی نام خود را در این فهرست ثبت کردند؛ از جمله کــره جنوبی که با انتخاب فیلــم «پارازیت» ســاخته بونــگ جون هو یکی از شــانسهای اصلی برندهشدن این جایزه هم محســوب میشــود. «پارازیت» کــه بهار امســال در هفتــاد و دومیــن دوره جشــنواره کــن توانســت جایــزه نخل طا را به دســت بیــاورد از مهمتریــن تولیدات سینمایی سال 2019 محسوب میشود که در جشــنواره فیلــم مونیخ جایــزه بهترین فیلــم خارجیزبــا­ن و در جشــنواره فیلــم ســیدنی برنــده جایزه بهترین فیلم شــده اســت. اسپانیا هم شــانس خود را برای به دســت آوردن ایــن جایــزه بــا جدیدتریــن فیلــم پــدرو آلمــودوار، «رنــج و افتخــار» امتحان میکند که در دوره اخیر جشــنواره کن برنده جایزه بهتریــن بازیگر مرد برای آنتونیو باندراس و بهترین موســیقی متن برایآلبرتو­ایگلسیاسشد­هاست.نماینده کشــور فرانســه در رقابــت بهتریــن فیلــم خارجیزبــا­ن اســکار هــم درام پرطرفــدار «بینوایــان» خواهــد بود کــه در دوره اخیر جشــنواره کــن برنــده جایــزه ویــژه هیــأت داوران شــده و بــا اشــارات صریحــی بــه تاطمهای اجتماعی فرانســه در ماههای اخیــر ســاخته شــده اســت. پیــش از ایــن رکورد تعــداد فیلمهــای متقاضی رقابت در ایــن بخــش به ســال 2017 بــا 92 فیلم برمیگشــت. ســال گذشــته هم 87 فیلم متقاضــی شــرکت در ایــن رقابت شــدند. اما آمار منتشــر شده از فهرست فیلمهای متقاضی امسال نشــان میدهد همچنان کشورهای زیادی تمایل دارند شانس خود را برای حضور در این رقابت امتحان کنند و نام فیلمها و فیلمسازان مهم خود را به سرزبانهابی­ندازند. یکی از بخشهای جالب فهرســت نهایی فیلمهایمتق­اضیشرکتدرر­قابتاسکار بهترین فیلم خارجیزبا ِن امسال، حضور فیلمهایی از کشورهای ازبکستان، نیجریه و غنــا بــرای اولین بار اســت. این کشــورها در ســالهای گذشــته فرصــت چندانــی برای حضور در جشــنوارهه­ا و مراسمهای ســینمایی نداشــتهان­د. نماینده ســینمای ازبکســتان در این رقابت فیلم «نان گرم» ساخته امید خامدامف، نماینده غنا فیلم »Azili« ســاخته کوآبنــا گیانســا و نماینده نیجریه فیلم «شــجاعدل» ساخته جنویو نناجی است. انیمیشــن پرطرفدار «فرزند آب و هــوا»، درام اجتماعــی «آتانتیــک» که برنده جایزه بزرگ جشــنواره کن شــده و درام خانوادگــی «زانــا» هــم قــرار اســت بهعنــوان نماینــدگا­ن کشــورهای ژاپــن، ســنگال و کوزوو در این رقابت شرکت داده شــوند. نماینــده ایــران در ایــن رقابت هم مستند «در جســتوجوی فریده» خواهد بود که وقتی خبر انتخاب آن در 27 مرداد منتشــر شــد حاشــیههای­ی به همراه آورد. انتخابیکمس­تندبهعنوان­نمایندهایر­ان در مرحلــه اولیه این رقابت با واکنشهای منفــی و مثبتــی از ســوی ســینماگرا­ن و کارشناســا­ن مواجــه شــد امــا در نهایــت بــه تغییــری در تصمیــم هیــأت معرفــی نماینده ســینمای ایران به آکادمی اســکار منتهی نشد. در آن زمان رقبای اصلی «در جستوجویفری­ده»،«قصرشیرین»رضا میرکریمی و «متری شــیش و نیم» سعید روســتایی بودند که باوجود استقبالی که از آنها در جشــنوارهه­ای خارجی شــده بود از انتخاب بهعنوان گزینــه نهایی بازماندند. ســینمای ایران در ســالهای گذشته فقط توانسته با فیلم «بچههای آسمان» مجید مجیدی بــه جمــع نامزدهای ایــن جایزه برســد و دو بار دیگر بــا فیلمهای «جدایی نــادر از ســیمین» و «فروشــنده»، هــر دو ســاخته اصغر فرهادی، مجســمه طایی اسکار را از آن خودش کند. فرآینــد انتخاب فیلمها در بخش بهترین فیلــم خارجیزبان اســکار به ایــن صورت اســت کــه بعــد از بازبینی فیلمها توســط اعضــای آکادمــی، در تاریــخ شــانزدهم دسامبر فهرست 10 فیلم خارجیزبانی که بــه مرحله بعدی این رقابــت راه یافتهاند اعام میشــوند. فهرست نامزدهای سایر بخشهاهمسیز­دهمژانویه0­202معرفی میشود تا در نهایت نهم فوریه سال آینده میادی برندگان در مراسمی ویژه به رسم هر سال جوایز خود را از دست سینماگران مطرح و شناختهشده دریافت کنند. ■ ■ ■ ■

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.