از ابعاد مختلف هویت تهران غافل نشویم

Iran Newspaper - - News -

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در نشست با تهران پژوهان: وزیر فرهنگ و ارشــاد اسامی با تأکید بر اینکه تهران پایگاه و مرکز انقاب اسامی در چهل ســال گذشــته بوده اســت، گفت: «هویت ایــن شــهر در ابعــاد مختلــف فرهنگــی، هنری، تاریخی، طبیعی و غیره ناشناخته مانده وشــناخت آن از ضروریات اســت.» به گــزارش مرکــز روابــط عمومــی وزارت ارشــاد، ســیدعباس صالحی عصــر دیروز در نشســتی با تهرانپژوها­ن به مناســبت هفته تهران با تأکید بر این مطلب افزود: «تهــران از زوایای مختلفی دارای اهمیت اســت و ایــن زوایــا پژوهــش دربــاره آن را ضــروری میکنــد». صالحــی با اشــاره به برخی مســائل شــهر تهــران افــزود: «این شــهر دارای کان مســألههای­ی اســت کــه عدم شناخت هویت آن در ابعاد مختلف تاریخــی، فرهنگــی، هنــری، طبیعــی ...و یکــی از این مســألهها به شــمار میآید.» وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در عیــن حال تصریح کرد: «مسیر توسعه تهران با هویــت آن همخوانی ندارد و آینده تهران از این زاویه مبهم است. به این معنا که با ریشــهها و گذشته خود نسبتی ندارد و این موضوع نیز یکی دیگر از کانمســأله­های این شــهر است که باید به آن توجه داشته باشیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.