گفتوگویتلف­نیمردممازن­دران با استاندار در روزنامه ایران

Iran Newspaper - - News - شیماجهانبخ­ش

احمد حسینزادگان، اســتاندار مازندران روز دوشــنبه 11شهریورما­ه 98 میهمان روزنامــه ایــران در تهران بود و بهصورت مســتقیم نزدیک به یک ســاعتونیم با مردم این اســتان گفتوگو کرد و پای درددل آنان نشســت. بیشتر مسائل مطرح شــده با اســتاندار پیرامون بیــکاری و بویژه نگرانی مــردم بابت مســأله زباله بود. بخشی از گفتوگوی تلفنی مردم مازندران با استاندار در پی میآید.

مصطفیمسلمی/جویبار:جاده کیاکال - جویبار بهدلیل اینکه آسفالت نیست هر روز شاهد تصادفهای زیادی است، لطفاً به وضعیت این جاده رسیدگی کنید. اســتاندار: اولویت ما در اســتاندار­ی به دســتور رهبر معظم انقالب کاهش آمار تصادفهاســ­ت، بنابرایــن رســیدگی به وضعیت ایــن جاده هــم از برنامههای جاری ما به شمار میرود که هرچه زودتر انجام خواهد شد. دنیا کرمی/ بابلســر: ساکن روستای «اجاکسر»هستم؛ متأســفانه این روستا فاقد سطل زباله است و برای جمعآوری زباله در سطح روستا دچار مشکل هستیم. از طرفــی، تا زمانی که این مشــکل رفع نشــده، چگونه بــه فرزندانمان آموزش دهیم که زباله را در روســتا نریزند. این مشــکل را به گوش دهیار و شــهردارهم رســاندیم، اما بازخوردی نداشته اســت. خواهش دیگر هم دارم و این است که آقایی در خیابان «فلســطین» شــهر بابلســر چند سالی اســت که سرویسهای بهداشتی این محدوده را تمیز میکند و متأسفانه در یک کیوسک خیلی کوچک و قدیمی ســاکن اســت؛ برای کمک به ایــن فرد چند بار به شــهرداری مراجعه کردم، اما نتیجهای نگرفتم. از شما میخواهم در این مورد هم مساعدت کنید. اســتاندار: یکی از اتفاقات خوب در روســتاها این اســت که روســتاهای ما دارای مدیریت شــدهاند و این رســیدگیها به عهده دهیار نیز گذاشته شده. از طرفی، بخشــی از منابع مالی روســتاها از سوی مردم تأمین میشود که قرار است برای تهیــه یکســری تجهیزات برای روســتاها هزینه شــود. بــا این حال، این مشــکل روســتای شــما را هم به فرماندار و بخشــدار اطــالع میدهیم تــا پیگیری کنند. برای مشــارکتها­ی مردمی بخصوص در روستاها ســمنهایی را در سازمانها راهانــداز­ی کردیم که با مشــارکت دانشآموزان اداره میشــود؛ شــما هم فرزند خود را با ثبتنام در این سمنها میتوانید در این گونه مشارکتها سهیم کنید و خود شــما با مراجعه به فرمانداری بابلسرو ثبتنام برای این اقدام هم بانی این کار در روســتای خودتان شــوید. در مورد موضوع آقایی هم که اشاره کردید، حتماً پیگیری خواهیم کرد. خانم ترابی/ بابل: دارای مدرک لیســانس هســتم و بیکارم، از شــما میخواهم کمکم کنید تا در جایی مشغول به کار شوم. اســتاندار: به دفتر اســتاندار­ی مراجعه کنید تا اگر جایی را سراغ داشتیم شما را برای کار معرفی کنم. آقــای جمشــیدی، پیشکســوت ورزش هندبــال/ ســاری: بهعنــوان یکــی از پیشکســوته­ای ورزشی از شــما تقاضا دارم به وضعیت ورزش هندبال استان هم توجه کنید و رسیدگیهایت­ان در این مورد بیشتر شود. اســتاندار: دولت، تیمداری نمیکند و تیمهای ورزشی باید خودشان بهصورت خودجــوش مشکالتشــا­ن را حل کننــد. از طرفی هــم ورزش هندبال چون مثل فوتبال برای همه جذاب نیســت و در حاشــیه اســت مشــکالتش هم خیلی به چشــم نمیآید، بنابراین رســیدگی به این مسائل را ســعی کنید خودتان حل و فصل کنید. البته آماده کردن زیرساختها وظیفه ماست. آقای مســلمی/ کانون نابینایان استان: از شــما تقاضا دارم در برنامههایت­ان یک مشاور برای معلوالن هم داشته باشید تا به مشکالت ما نیز پاسخ دهند. اســتاندار: سازمان بهزیستی متولی این کار اســت با آنها درمیان بگذارید حتماً کمک میکنند. ما هم به نوبه خود کمکتان میکنیم. خانمساعدی/تنکابن: خریدار یکی از واحدهای مجتمع تجاری و فرهنگی آدینه هســتم؛ واگذاری این مجتمع متأسفانه به حالت تعلیق درآمده و سرمایههای ما را نگهداشتهان­د. اســتاندار: مــا در آن مجتمع نقشــی نداریــم، اما اخیــراً مســئوالن آن تعهداتی دادهاند که کار را هر چه سریعتر انجام دهند. آقایی از تنکابن:در روستای «حبیب آباد» تنکابن با گرفتن مجوز تغییرکاربر­ی، در باغ خودم سرایدارخان­های به اندازه 60 متر ساختهام، اما اجازه لولهکشی گاز نمیدهنــد و این مســأله در فصل زمســتان مــن و خانوادهام را دچار مشــکالت زیادی میکند؛ لطفاً کمکم کنید. اســتاندار: بــا آقای .... با این شــماره .... در دفتر اســتاندار­ی تمــاس بگیرید حتماً راهنمایی خواهند کرد. قربانعلــی­زاده / تنکابــن: مــدت یک ســال اســت کــه ازدواج کــردهام، امــا برای گرفتن وام مســکن مشکل دارم. در روستا هم زمین دارم، اما مسئوالن مربوطه میگویند چون زمین در بافت باغی قرار دارد وام نمیدهند. اســتاندار: از بنیاد مســکن 40 میلیون تومان وام مسکن بگیرید و من هم از یک بانک دیگر مبلغی وام برایتان تهیه میکنم. خانمی از بابلســر: مــدت 6 ماه در شــهرداری بهعنــوان کارآموز مشــغول به کار هســتم، اما نه حقوقــی گرفتهام و نه میگویند که دیگر نیایم؛ اگر ممکن اســت کمکمکنید. اســتاندار: ً حقیقتا،بــا توجه به شــرایط کنونی که از شــهرداری ســراغ دارم بهتر است در این سازمان نمانید، زیرا شهرداری امکان جذب نیروی آزاد ندارد مگر اینکه از طریق آزمون یا شــرکتهای زیر تابعه آن باشــد. بــه نظرم بهدنبال کار خوداشتغالی باشید که بهتر است. اســتاد دانشگاه آزاد ساری: لطفاً در دفتر استانداری اتاق فکری برای رسیدگی به مشکالت مردم فراهم کنید تا بتوانند مشکالتشان را به گوش شما برسانند. استاندار: در این مورد سامانه «نمتا» را راهاندازی کردیم. شما با مراجعه به این ســامانه مشــکالت را عنوان کنید ما نیز رســیدگی خواهیم کرد، زیرا این سامانه بهطور مرتب رصد میشود. حــاج حســین تنــدرو/ از اهالی سمســکنده ســاری: وضعیــت کمربندی ســاری بخصوص برای مســافرانی که از ســمت مشــهد میآیند، بســیار اسفباراســ­ت و موجب تصادفهای زیادی میشود و این مسأله آرامش اهالی «سمسکنده» را گرفته است؛ لطفاً رسیدگی کنید. اســتاندار: اهالی سمسکنده در این کمربندی بهدنبال ساخت زیرگذر بودند، در این مورد توافقهایی شده که کار پروژه بزودی شروع خواهد شد. آقایی از ساری: کارمند شهرداری ساری هستم که 6 ماه است بیمه ما را پرداخت نکردهاند و 600 هزار تومان از حقوق ما به یک باره کسر کردهاند. استاندار: متأسفانه با شهرداری در این مسائل مشکالت زیادی داریم. شهرداری بســیار بدهکار است و بیش از ظرفیتش نیرو جذب کرده که البته این مشکالت از دورههای قبل شــروع شــده و تاکنون هم ادامه پیدا کرده اســت. امیدواریم با شهردار جدید این مسائل کمتر شود. مصطفی حســینینژا­د / بخش بلده نور: مردم روســتای کالک ســفلی بخش بلده شهرســتان نور، با مشــکالت عدیــدهای روبهرو هســتند که از جملــه آنها ضرورت احیای نهرهای آب کشــاورزی از ســوی سازمان جهاد کشــاورزی مازندران، ترمیم بند حایل وسط روستا و دیوارکشی بعضی از نقاط رودخانه و جایگذاری لوله آب شــرب داخل محل اســت. از شــما تقاضا دارم نســبت به رفع این مشــکالت برای اهالی روستا اقدام کنید. اســتاندار: بــرای بررســی و رســیدگی به این مشــکالت بــه دفتر اســتاندار­ی و به آقای .... مراجعه کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.