در حال آمادهسازی خود برای جذب فناوری5G هستیم

Iran Newspaper - - News -

وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعــات با تأکید بر اینکه 5G فناوری غالــب جهــان در دهــه آینــده خواهــد بــود از برنامهریزی­هــای کشورمان برای جذب فناوری 5G خبر داد. بهگــزارش «ایــران»، محمدجــواد آذری جهرمــی، در پنــل ویــژه وزرا در اجــالس جهانی فناوری اطالعات )WCIT-2019( که در ایروان، پایتخت ارمنســتان برپاست، ضمن اشاره به پیشرفتهای قابل توجه ایران در حوزه زیرساخت فناوری اطالعات در دو ســال اخیر به اتصال 100 درصدی شــهرها و ۸۷ درصدی روســتاهای کشــور به شــبکه 4G اشــاره کــرد و افزود: دولــت با برنامهریــ­زی و جذب ســرمایهگذ­اری بخش خصوصی درحال توســعه حداکثری زیرساختهای ارتباطی است.جهرمی با تأکید بــر اینکه فنــاوری 5G فنــاوری غالب جهان در دهــه آینده جهان خواهــد بود، گفت: ایران در حال آمادهســاز­ی شــرایط و بســترهای الزم برای جذب این فناوری از طریق ایجاد زیرساختها و نیز افزایش آگاهی و عالقه مردم نسبت به کاربردهای متعدد و متنوعی است که این فناوری برای زندگی آنها به ارمغان خواهد آورد.

وی در ادامه سخنان خود ضمن تجلیل از ظرفیت باالی جوانان مستعد ایرانی در حوزه فناوری اطالعات، حمایت از رشــد اقتصاد دیجیتال مبتنی بر مشارکت بخش خصوصی و پویایی کشــور را یکی از اهداف مهم خود توصیف کرد و با اشــاره به طرح نوآفرین گفت: هماکنون در حدود 0۷۵ استارتاپ، 9۳1 شرکت بزرگ رشد یافته، ۵۴ شتابدهنده و ۵1 سرمایهگذار مشارکت خود را در این طرح آغاز کردهاند.

وزیر کابینه دولت دوازدهم با اشاره به همراهی تعدادی از بهترین استارتاپها­ی ایرانــی با وی در ســفر به ایــروان که در زمینههــای حملونقل، کشــاورزی، تبلیغات، انیمیشن، پیامرسان، سالمت و تجارت هوشمند فعالیت دارند از شرکتکنندگا­ن در اجالس جهانی فناوری اطالعات )WCIT-2019( دعوت کرد ضمن بازدید از پاویون ایران در نمایشگاه ‪)Digi Tec Expo(‬ ایروان با ظرفیتهای جذاب این استارتاپ ها از نزدیکآشناش­وند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.