مایکروسافت­درتالش برای رساندن اینترنت به جهان محروم

Iran Newspaper - - News -

مایکروســا­فت تصمیم دارد تا ســال 2022 میــالدی برای 0۴ میلیــون نفر در مناطق حومــهای و دورافتاده امریکای التین، آفریقا و آســیا دسترســی به اینترنــت را فراهم کند.بهگزارش مهر، طبق آمار تا پایان ســال گذشــته حدود نیمی از جمعیت جهان به اینترنت متصل شــده بودهاند. هرچند این امر یک نقطه عطف مثبت به حساب میآیدامااز­سویدیگرنشا­نمیدهدهنوز­میلیاردهان­فربهاینترن­تدسترسیندا­رند.

در همین راســتا، پروژه ‪Airband Initiative 201۸‬ مایکروسافت تالشهایی برای دسترسی به اینترنت در امریکا انجام داد و اکنون مایکروسافت تصمیم دارد با شیوه استفاده شده در این پروژه دسترسی به اینترنت را در سراسر آفریقا، امریکای التین و آسیافراهمک­ند.

بهطور دقیقتر این شرکت تصمیم دارد تا 2022 میالدی 0۴ میلیون نفر در سراسر جهان را به اینترنت متصل کند. محور تمرکز فعالیت مایکروسافت حومه شهرها و مناطقدوراف­تادهدرامری­کایالتینوک­شورهایآفری­قاییاست.

برای این منظور مایکروسافت با استفاده از روشی۴ مرحلهای روی ISP های محلی و اجتماعــات مختلف تمرکز میکند تا دسترســی به اینترنــت ارزان و قابل اعتماد را فراهم کند.مایکروســا­فت برای دسترســی به ‪TV White Space‬ به قانونگذارا­ن فشار مــیآورد. ‪TV White Space‬ فرکانسهــا­ی بیســیمی هســتند که میتــوان با تغییر کاربری از آنها برای دسترسی به اینترنت در منطقهای وسیع استفاده کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.