فرود اضطراری به خاطر بوی بد

Iran Newspaper - - News -

خلبان بوئینــگ 767 که از مونترال به ونکوور در پرواز بود به خاطــر انتشــار بوی بــد در هواپیما مجبور به فــرود اضطراری شد. بهگــزارش وایــرد، شــدت بوی بد بــه حدی بــود که خلبان بــا وجود اســتفاده از ماسک اکسیژن نتوانست به پرواز ادامه دهد.گزارشهای رسیده نشان میدهد کــه در ابتدا بوی بد ســبب شــد تــا خدمه همه جا بهدنبال منشــأ بــو بگردند اما وقتــی علــت را نیافتنــد خلبان مجبــور به فرود اضطراری شــد، تــا اینکه پس از بررسی بیشتر مشخص شد علت بو میوه «دوریان» است. میــوه دوریــان دارای بویــی خــاص و شــدید (از نظــر برخــی مطبــوع و برخــی نامطبــوع) اســت بهطــوری کــه در مالــزی ورود آن بــه هواپیما و برخــی هتلها ممنوع شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.