ارسال احضاریه برای پنتاگون

Iran Newspaper - - News -

ندا آکیش / دموکراتهای مجلس نمایندگان امریکا با ارســال احضاریههای­ــی بــه وزارت دفــاع این کشــور (پنتاگــون) و دفتر مدیریــت و بودجه، دامنه تحقیقات درباره اســتیضاح دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا را بیش از پیش گسترش دادند. پیشتر رؤسای سه کمیته مجلــس نمایندگان امریکا برای وزارت خارجه امریکا، کاخ ســفید و وکیل شــخصی ترامپ احضاریههای­ی فرســتاده و همچنین خواستار کسب اطاعات از مایک پنس، معاون رئیس جمهوری شده بودند.

بــه گــزارش شــبکه خبری ســیانان، علــت ارســال احضاریهها بــه پنتاگون و دفتر مدیریت و بودجه این اســت که این دو ســازمان کمک خارجی به اوکراین را درست در زمانی که ترامپ و رودی جولیانی، وکیل شخصی ترامپ در حال فشار آوردن به اوکراین برای کســب اطاعات درباره فســاد جو بایدن و پسرش بودند، قطع کردند. در حالی که کنگره کمک نظامی به اوکراین برای مقابله با روسیه را تصویب و بر ضرورت آن تأکید کرده بود.

هنــوز معلــوم نیســت کــه پاســخ پنتاگــون و دفتــر مدیریــت و بودجه بــه این احضاریههــ­ا چــه خواهــد بود اما بعید نیســت این دو ســازمان هم ماننــد وزارت خارجــه امریکا بــه احضاریهها بیتوجهی کنند. روز جمعــه ضرب االجل تعیین شده برای وزارت خارجه امریکا برای حضور در مجلس نمایندگان و پاسخگویی به سؤاالت نمایندگان بود اما هیچ کس از وزارت خارجه برای پاسخگویی نرفت. کاخ ســفید هــم اعــام کــرد بــه احضاریهها توجهــی نخواهــد کرد. زیــرا مجلس نمایندگان ابتدا باید برای استیضاح رأیگیری کند و اگر آرای الزم را به دست آورد احضاریه بفرســتد. پنس هم گفته است، با مجلس نمایندگان همکاری نخواهد کرد. اما احتمال اینکه پنتاگون به احضاریهها پاسخ مثبت دهد، وجود دارد. زیرا هفته گذشــته یک مقام ارشــد پنتاگــون از بخشهای مختلف مســئول در وزارت دفاع درخواســت کرد که هر ســند و مدرکی درباره کمک امنیتی به کی یف وجود دارد را جمــعآوری و آماده کنند. البته پنتاگون پیشــتر اعــام کرده بود که ترجیح میدهــد از ایــن پرونده دور باشــد. در روزهــای آینده احضاریههای بیشــتری هم ارســال خواهد شد. دموکراتها از ســه نفر از همکاران رودی جولیانی درخواست اطاعات کرده و هشــدار دادهاند که اگر این ســه نفر به درخواستهای­شــان پاسخ مثبت ندهند برای آنها هم احضاریه رسمی صادر خواهند کرد.

فــارغ از گفتوگوی تلفنی ترامپ بــا رئیس جمهوری اوکراین علیه جو بایدن، کاندیــدای دموکراتها برای انتخابات ۰۲۰۲، موضوع خروج نیروهای امریکایی از شــمال ســوریه نیز برای ترامپ چالش برانگیز شده و میتواند موضوع استیضاح را داغتر کند و حتی افرادی از حزب جمهوریخواه را به جبهه مشــتاقان اســتیضاح بیفزایــد زیــرا این بار هــم دموکراتها و هــم برخی از جمهوریخواه­ــان میگویند، ترامــپ ســوگندهای روز تحلیــف خــود مبنی بر تاش بــرای امنیت ملی کشــور و حمایــت از متحــدان را زیرپــا گذاشــته اســت. میچ مک کنــل، رهبر اکثریت ســنا، لیندزی گراهام، منتقد سرسخت ترامپ و لیز چنی، فرد شماره سه سنا، از جمله سناتورهای برجسته جمهوریخواه و نیکی هیلی، نماینده سابق امریکا در سازمان ملل روز دوشــنبه بشــدت از تصمیــم ترامپ برای خروج از شــمال ســوریه انتقاد کردند. مک کنل گفت: «خروج خطرناک نیروهای ایاالت متحده از سوریه تنها به نفع روسیه، ایران و نظام اسد است. ترامپ باید در تصمیم خود تجدیدنظر کند.» نیکی هیلی هم گفت: این تصمیم ترامپ درباره شمال سوریه به این معناست که او متحدان امریکا [کردهای شمال سوریه] را به حال خودشان رها کرده تا بمیرند. او با انتقاد تند از ترامپ، رئیس ســابقش، افزود: کردها بازوی اجرایی ما در جنگ موفقمان با داعش در سوریه بودند. رها کردن آنها یک اشتباه بزرگ است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.