بیم از بروز جنایت جنگی جدید

Iran Newspaper - - News -

سیمون تیسدال / ستون نویس گاردین (روزنامه انگلیسی)

شــعله کشــیدن جنگی تازه در شــمال شــرقی ســوریه که بهطور بالقوه میتواند به ســمت غرب سوریه و مناطقی همچــون عفریــن (کــه ترکیــه در حملــه قبلــی خــود بــه مناطــق کــردی تصرف کرده بود) کشــیده شــود و حتی تا ادلــب کــه در محاصره اســت، ادامه یابــد و منجر به یک فاجعه انســانی جدید شود. آنچه اکنون ترکیه به برکت چراغ سبز ترامپ پیش روی خود دارد، بازگرداندن صدها هزار غیرنظامی بیدفاع به منطقهای اســت که خیلی زود تبدیل به یک منطقه جنگی میشــود یا شــاید همین االن هم باید آن را یک منطقه جنگی دانســت. گول چرخشهای سیاســی امریکا و ترکیــه را نخوریــد. این منطقه، منطقه امن نیســت، هیچ چیز در مســیر درست قرار ندارد، یک جنایت جنگی در حال ظهور است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.