اروپا هم مقصر است

Iran Newspaper - - News -

میودراگ سوریس/ تحلیلگر دویچه وله (شبکه خبری آلمانی)

بــه جــز امریکا و خــود ترکیــه بهعنــوان بازیگــران نبردها در ســوریه، بازیگــران دیگــری هــم هســتند کــه مســبب درد و رنــج ســوریها بودهاند. از جملــه آنها میتوان بــه برخی از کشــورهای اروپایــی اشــاره کرد. کشــورهایی مثل لهســتان و مجارستان که با وجود مشاهده مردم دردکشیده سوریه، از پناه دادن به آنها خودداری میکنند. البته مقصر فقط این دو کشور نیستند. رهبران اروپایی را باید مسئول اصلی دانست. آنها برای جلوگیری از ورود پناهجویان سوری به اروپا میلیاردها دالر به اردوغان دادند تا آنها را در خاک خود نگه دارد. اکنون این جنگ برای آنها میتواند ارزانتر از ورود مردم سوریه به جوامع ثروتمند آنها باشد. به عبارت دیگر آنچه در حال رخ دادن است، یک معامله سیاسی و تجلی سیاستهای قدرتمداران­ه است، جایی که اخاق جایی در آن ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.