امریکا 28 شرکت چینی را تحریم کرد

Iran Newspaper - - News -

دولــت واشــنگتن فــاز تــازهای از جنــگ تجاری خــود با دولت پکــن را با تحریم ۸۲ شرکت و سازمان چینی آغاز کرد اما کوشید به این اقدام اقتصادی خصمانه پوشــش بشردوســتا­نه بدهد و ادعا کند، این کار را در حمایت از اقلیت مسلمان اویغــور که توســط دولت چین ســرکوب میشوند، انجام داده است.

بهگــزارش بلومبرگ، ۸۲ ســازمان و شــرکت چینــی کــه بــه بهانه دســت داشــتن در نقــض حقوق مســلمانان اویغور در فهرست تحریمهای امریکا قــرار گرفتهانــد، شــامل ســازمانها­ی امنیتی و شرکتهای مشهور فعال در حوزه تکنولــوژی دوربینهای نظارتی و هــوش مصنوعــی هســتند کــه اتفاقاً بــازار خوبــی نه فقــط در امریــکا بلکه در سراســر جهــان دارنــد. طبق برخی برآوردهــا یــک ســوم از بــازار جهانــی دوربینهــا­ی نظارتــی تحــت کنتــرل شرکتهای چینی است.

یکــی از این شــرکتها هــم بهعنوان باارزشتریـ­ـن شــرکت اســتارتاپ­ی حوزه هوش مصنوعی در جهان شناخته شده است. به موجب این تحریمها، این ۸۲ ســازمان و شــرکت چینــی از تجــارت با شرکتهای امریکایی بدون کسب مجوز از دولت امریکا منع میشوند.

واشنگتن ادعا میکند برای حمایت از اویغورها ایــن تحریمها را وضع کرده اما ایــن تحریمها روز دوشــنبه درســت در همــان روزی کــه مذاکرهکننـ­ـدگان امریکایی و چینی در تدارک آمادهسازی مذاکــرات در ســطح عالــی در روز پنجشــنبه (فــردا) در واشــنگتن بودنــد، اعام شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.