100 آقازاده با رانت بورسیه شدند

Iran Newspaper - - News - هدی هاشمی خبرنگار

داستان بورسیهها انگار تمامی ندارد. شش سال بعد از تصمیم دولتهای نهم و دهم در ارتباط با موضوع بورسیهها، مجلس، برای چندمین بار وزیــر علوم را فراخواند تــا درباره احکامی که بــرای ارائــه برخی از بورســیهها صادر شــده، توضیحاتــی ارائه دهد. به گزارش ایســنا، دیروز محمود صادقی نماینده معترض به روند بررســی بورســیهها­ی تحصیلی که در دولتهای نهم و دهم اتفاق افتاده است در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی اعالم کرد: «سؤال ما این است چرا وزارت علوم اعالم نمیکند چه تعداد از بورســیهها از مقامات و منتسبان به مقامات بوده و چرا این وزارتخانه جسارت و شــجاعت الزم برای پاسخ به این سؤال را ندارد. بنده لیست ۰۰۱ نفرهای از آقازادهها و آقاها را دارم که با رانت بورســیه گرفتند. این لیست شامل نماینده مجلس و فرزندان نمایندگان مجلس، امــام جمعه، فرمانده انتظامی و وزیر اســت. کمیتــه منتخب رســیدگی به پرونده بورســیهها در وزارت علــوم بــا این افراد چطور رفتار کرده اســت. کســی که میخواهد از این طریق اســتاد دانشــگاه شــود مگر صالحیت علمیداردکه­دانشجوراپر­ورشدهد؟اینافرادرو­الغیرشفاف و تبعیضآمیز داشتهاند و میخواهند در ادامه در محیط علمی فعالیتکنند؛بعضاًمالکانتخاب­اینافرادبر­ایدادنبورس­یه داشتنانگیز­هانقالبیوا­عتقادبهنظا­موارزشهابو­دهاست.» ایــن موضوع از آن جهت بــرای عــدهای از نمایندگان مجلس مهم شده اســت که برخی از این افراد دانشگاه را ملزم میکنند تــا بهعنــوان هیــأت علمــی ردیــف اســتخدامی بگیرنــد یــا در ســازمانها­ی دولتی جذب شــوند؛ بحرانی که رئیس دانشــگاه تربیت مدرس، صنعتی اصفهان و کاشــان با آن مواجه شدند. رئیس دانشــگاه تربیت مدرس درباره این موضوع به خبرنگار «ایــران»، اعالم کرد: مســأله در اختیار دانشــگاه و حتــی وزارت علوم نیســت. شــورای عالــی انقالب فرهنگــی باید دربــاره آن تصمیمگیریک­ند. از ســوی دیگر محمود مدرس هاشمی، رئیس سابق دانشگاه صنعتی اصفهان درباره جذب بورســیهها­ی تحصیلی اعالم کرد: در زمان دولتهاى نهم و دهم 26 نفر بورسیه تحصیلی شــدند. دانشــگاه برای جــذب ایــن افــراد دوران تحصیلی و ســوابق علمی آنها را در دوران بورســیه بودن بررسی میکند و ایــن حــق بــرای دانشــگاه و مرکز جــذب اســتادان محفوظ اســت. ما بر اســاس قانون شــورای عالــی انقــالب فرهنگی وضعیت علمی افراد را بررســی میکنیم. بنابراین بر اساس ارزیابیهــ­ای مــا حــدود ۰2 نفر صالحیــت علمی داشــتند و در دانشــگاه مشــغول تدریس شــدند. ۳ نفر از این افراد فاقد صالحیــت بودنــد. ۳ نفر دیگــر هم تــا دو ماه پیش کــه بنده مســئولیت دانشــگاه را داشــتم هنوز فارغالتحصی­ل نشــده بودند. محمد تقــی احمدی از دادن اطالعات بیشــتر دربــاره تعداد بورســیهها خودداری کرد و گفت: اگر حکمی قطعی شــود ما رؤسای دانشگاه موظف به اجرای آن هستیم. البته مسئوالن در حال رایزنی هســتند تا از ورود افرادی که صالحیت علمی ندارند در دانشــگاهه­ا جلوگیری شــود. شــورای عالی انقالب فرهنگــی در حال امضای تفاهمنامه بــا دیوان عدالت اداری اســت تا بلکه از این طریــق بتواند وضعیــت را اصالح کند. رئیس دانشــگاه تربیت مــدرس دربــاره آقازادههای­ــی که به دانشــگاه فشــار میآورنــد تا اســتخدام این دانشــگاه شــوند توضیحی نداد و اعالم کرد: «شــاید با امضای این تفاهمنامه بتوانیم وضعیت را ساماندهی کنیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.