رئیس قوه قضائیه با فساد علمی در دانشگاهها برخورد کند

Iran Newspaper - - News -

دربــاره ماجــرای بورســیهها­هیچ مرجــع رسمیایحاضر­بهصحبتکردن­نیست و تنها میشود به صحبتهای منابع آگاه وهمچنیناظه­ارنظربرخیا­زنمایندگان مجلسبسندهک­رد.موضوعیکهدو­بارهاز سوی محمود صادقی در مجلس شورای اسالمی مطرح شد. او با اشــاره به اینکه 00۱ آقازاده و آقا با رانت از بورس تحصیلی برخوردار شدهاند، گفت: رئیس قوه قضائیه با فساد علمی در دانشــگاهه­ا برخورد کند که زمینه ســاز فســادهای دیگر است. بیش از سه سال از طرح این سؤال میگذرد اما هنوز تبعات آثار زیانبار مربوط به استفاده از بورسیهها گریبانگیر آموزش عالی و دانشــگاهه­ای کشــور اســت. اینکه امروز نمایندگان در الیحه مالیــات بر ارزش افزوده مــاده ۴۲ را درباره ایجاد زمینه جهت استخدامهای خارج از روال عادی و قانونی حذف کردند بدان معناســت که مجلس با تبعیض و رانت مخالف است. وی با اشاره به مصوبه سال ۴۶ درباره اعزام دانشجو به خارج از کشور گفت: طبق این مصوبه اعزام دانشــجو به خارج از کشــور برای ادامهتحصیل­منوطبهشرکت­درآزمونسرا­سریاعزامبو­دکه توسط سازمان سنجش برگزار میشد با این روال هر کسی حق برابر برای شرکت در رقابت علمی را داشت تا از امتیاز بورسیه برخوردار شود. درباره مربیان هم باید حداقل سه سال سابقه خدمت داشــته و حد نصاب امتیاز جدول ارتقا را کســب کرده و شــرایط فعلی هم وجود داشت. متأسفانه در دولت گذشته در ســال ۵۸ روال قانونی اعزام به هم خورد، مطابق تصمیم شــورای مرکزی بورس تصمیم به عدم برگزاری آزمون گرفته شــد و داوطلبان را خودشــان انتخاب میکردنــد. روال این بود که از بین دانشجویان نمونه در رشتههای خاص افراد انتخاب شوند. وی گفت: نماینده دوره هفتم و هشتم در سربرگ خود تعداد زیادی از افراد را برای برخورداری از بورســیه تحصیلی معرفی کرده، جامعه اســالمی دانشــجویا­ن بهعنوان تشکل سیاسی و دانشجویی هم لیست ارائه کرده، این کار توسط معاون اداری و مالی و معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم وقت انجام شــده اســت. برخــی از نهادها مانند بســیج هم لیســتی برای داشتنبورسی­هتحصیلیمعر­فیکردند.برایناساست­عدادی ازطریقسفار­شازامتیازب­ورسبرخوردا­رشدهاند. اوافزود:سؤالایناست­کهکمیتهرسی­دگیبهپروند­هبورسیهها دروزارتعلو­مبرچهمبنای­قانونیتصمی­مگرفتهوچهت­عداد بورســیه را لغو کرده اســت. حکم آنها این بوده که این افراد با هزینه شــخصی در مقطع دکتری ادامه تحصیل دهند؛ یعنی کســانی که در رقابت علمی شــرکت نکردهانــد. جوانان ما چه گناهــی دارند که از این شــرایط برخوردار نبــوده و در مقابل آن افــرادی بدون شــرکت در رقابت علمــی با رانت و ســفارش و انتساب به این و آن وارد فضای علمی شدهاند؟ بدتر آن است که تعلل وزارت علوم در برخورد با فساد باعث شده این افراد بعد از گذران تحصیل در دانشــگاه وزارتخانه را برای استخدام تحت فشار قرار دهند و با همین روش بیش از3 هزار نفر جذب شدند.ویافزود:اینافرادبه­حکمدیوانعد­التاداریمت­وسل شدند ولی مگر این حکم میتواند به فرد اعتبار و وجهات الزم برای فعالیت در دانشــگاه را بدهد؟ البته که قرار است بیش از 0۷ نفر با حکم دیوان عدالت اداری در دانشگاهها جذب شوند. دانشــگاهه­ا را ملزم کردند که برای این افراد ردیف استخدامی لحاظ کنند. این کار به دانشــگاه تربیت مدرس تحمیل شــد و بعد رئیس دانشگاه را محکوم کردند چون نمیخواهد زیر بار روالهــای غیر قانونــی برود. با وجود این هم اســتخدام تحت فشار انجام شد. اکنون میگویند ردیف استخدامی ایجاد شود. مگر رئیس دانشــگاه میتواند قبل از داشــتن ردیف از سازمان اداریواستخ­دامیردیفاس­تخدامیایجا­دکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.