ایران، دومین کشور جهان در سرعت جذب گردشگر

Iran Newspaper - - News -

بنــا بــر اعــالم ســازمان جهانــی گردشــگری بــا ورود ۴میلیــون و 00۹ هزار گردشــگر در۶ مــاه نخســت ســال؛ ایــران در رتبــه دوم «ســریعترین رشــد گردشگری جهان» قرار دارد.

بهگزارش خبرگزاری صداوســیما، علی اصغرمونســ­ان در حاشــیه جلســه فراکســیون تولید و اشتغال مجلس درمحل این وزارتخانه گفت: در شرایطی که تنشهای منطقهای برای صنعت گردشــگری ما همچون ســم اســت، اما بــا تدابیــری که داشــتیم توانســتیم ایــن تعداد گردشــگر را وارد کشــور کنیم و این رتبه خوبی برای کشــورمان است. مونســان گفت: در جلسه با نمایندگان این فراکســیون گزارشــی از اقدامــات وزارتخانه برای ایجاد اشــتغال در حوزه گردشــگری ارائه کردیم، برنامههایی که در آینده داریم تبیین و موضوعات و مشکالتی را که نیاز به حمایت نمایندگان داشت مطرح کردیم.

وزیــر میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری با بیان اینکه ســرعت ایجــاد اشــتغال در حوزه گردشــگری بســیار باالســت و این حــوزه میتواند به ایجــاد و رونــق اشــتغال در کشــور کمــک کنــد گفت: بــه ازای هر 0۱ شــغل در دنیا، یک شــغل مرتبط با حوزه گردشــگری اســت که در ایــران هم به همین شــکل اســت یعنی اگر ما بتوانیم بخش گردشــگری را به فعالیــت درآوریم، میتوانیم به ایجاد اشــتغال در کشــور سرعت بخشیم. مونسان افزود: حجم ســرمایهگذ­اری بــه ازای هر شــغلی درًحوزه گردشــگری بســیار کمتر از ســایر بخشهای اقتصادی کشــور اســت مثال در شــرایطی که برای ایجاد شــغل در صنعــت بایــد 00۵ میلیون تا یــک میلیارد تومان هزینه کرد در گردشــگری با 0۵ تا 00۱ میلیون (یعنی چیزی حدود یک دهم) میتوان شغل ایجاد کرد.

وی بــا تأکید بــر اینکه این وزارتخانــ­ه میتواند معضل اشــتغال را که یکی از بزرگترین مشــکالت کشــور است، حل کند به شرطی که امکانات حداقلی فراهــم شــود گفت: ان شــاءاهلل بــا کمک نماینــدگا­ن مجلس بتوانیم امســال بودجه وزارت گردشــگری را متناســب با حداقل بودجه وزارتخانهه­ای دولتی دریافت کنیم تا بتوانیم به اهداف این وزارتخانه برسیم.

مونســان افزود: در حــوزه زیرســاخته­ا اتفاقات خوبی در حــال رخ دادن اســت. بیــش از ۲ هــزار طــرح ســرمایهگذ­اری در حــوزه عمرانــی دردســت اجراست، از جمله ساخت هتلها که خود ایجاد اشتغال کرده است،

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.